do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów będzie funkcjonował System Kolejkowy - zobacz więcej

500 plus - komu przysługujekomu przysługuje

 Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1)    obywatelom polskim

2)    cudzoziemcom

a)    do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

b)    jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym;

c)    przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

d)    posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy:

-        uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy;

-        obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów;

-        obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2)    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3)    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4)    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!

1)    W przypadku marnotrawienia wypłacanych świadczeń lub wydatkowania niezgodnie z celem, świadczenia wychowawcze przekazywane będą w całości lub w części
w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

2)    W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko do uzyskania świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy koniecznym będzie, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba, że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

3)    Od 1 sierpnia 2017 r. wejdą w życie nowe  przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy.

4)    Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód
z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

5)    Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie już  ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego, zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 4845
data aktualizacji: 2018-02-19 08:17:15
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone