do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


70 wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - RozwójZakończył się kolejny nabór projektów do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W ramach naboru jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego złożyły łącznie 70 wniosków (18 powiatowych i 52 gminnych) o dofinansowanie przebudowy, budowy i remontu dróg lokalnych na łączną kwotę ponad 128 mln zł. (82 mln gminy i 46 mln powiaty). Wnioskowana wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi ponad 60 mln zł.

Złożone wnioski przewidują budowę, przebudowę lub remont ok. 98 km dróg, w tym 47 km to drogi gminne, a ok. 51 km to drogi powiatowe.

Wśród złożonych projektów gminnych największy pod względem wartości (ponad 8 mln zł) jest projekt Gminy Kędzierzyn - Koźle pn. ,,Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu'', natomiast w ramach wniosków powiatów największą wartość (6 mln zł) ma zadanie Powiatu Kluczborskiego pn. ,,Remont drogi powiatowej Nr 1301 O (Byczyna-Bruny-DP1337O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km''.

Miasto Opole do konkursu zgłosiło 3 projekty ,,Przebudowa ul Kościuszki wraz z oświetleniem'', ,,Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - Etap I'' oraz ,,Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - etap II''.

Złożone wnioski poddane zostaną ocenie formalnej ocenie merytorycznej przez Wojewódzką komisję oceny wniosków. Wstępna lista rankingowa wniosków zostanie opublikowana do 31 października br., a realizacja projektów nastąpi w roku 2014.


Galeria


  • 70 wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2319
data aktualizacji: 2013-10-07 14:28:53
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone