do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


8,5 miliona złotych na Górę św. Anny!Dzięki intensywnym staraniom wojewody opolskiego, wielu wizytom, pismom, składanym zarówno w Ministerstwie Rozwoju, jak i w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się wynegocjować kontrakt terytorialny w takim kształcie, by Góra św. Anny została do niego wpisana.

Projekt pod nazwą Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny swoim zakresem obejmuje dwa podstawowe zadania tj.: 

 1. Zagospodarowanie zabytkowego pomnika Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny
 2. Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze Św. Anny.

Gwarantowało to pewną przewagę w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwszej wersji kontraktu (za jego kształt odpowiada marszałek województwa opolskiego) znalazło się pięć inwestycji z regionu, ale Góry Świętej Anny wśród nich nie było. To jest efekt starań wojewody opolskiego, iż udało się w ramach renegocjacji dopisać tę właśnie inwestycję do kontraktu.

Na terenie Pomnika Czynu Powstańczego oraz zabytkowego amfiteatru przewiduje się zróżnicowany zakres prac budowalnych, polegających między innymi na przebudowie/odbudowie/remoncie wszystkich obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach objętych projektem (w tym Pomniku Czynu Powstańczego oraz Amfiteatru) wraz z zaprojektowaną infrastrukturą, w tym między innymi remont podestów pomnika i jego otoczenia, remont pylonu masztowego na terenie amfiteatru, zabezpieczenia oraz oczyszczenie z roślinności ściany skalnej za sceną amfiteatru, odtworzenie, oczyszczenie i remont systemu odwodnienia amfiteatru. Przewiduje się również remont ciągów komunikacyjnych pomiędzy Pomnikiem Czynu Powstańczego a Amfiteatrem w celu zaprojektowania ścieżek edukacyjnych dostosowanych również do osób niepełnosprawnych.

Ponadto z inicjatywy Wojewody Opolskiego wystąpiono do szerokiej grupy partnerów i podpisaliśmy około dwudziestu listów intencyjnych z różnymi instytucjami. Znalazły się wśród nich m.in. Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Kuratorium Oświaty itd. Chcemy pomóc Staroście dotrzeć z ofertą wykorzystywania amfiteatru do dzieci, młodzieży, studentów, a także do świata kultury. Wydział Infrastruktury i Nieruchomości bardzo starał się pomóc staroście strzeleckiemu, by amfiteatr w przyszłości żył. Listy intencyjne mają charakter czterostronny. Podpisali się pod nimi wojewoda opolski, starosta strzelecki, burmistrz Leśnicy i deklarujące współpracę instytucje.

Przywrócenie walorów historycznych, kulturalnych i edukacyjnych temu terenowi niezaprzeczalnie przyczyni się do podniesienia regionalnego, subregionalnego jak również krajowego potencjału turystycznego, co przełoży się na trwałe korzyści społeczno
-gospodarcze. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępu do kultury, wzmocni funkcjonalność i atrakcyjność edukacyjną tego obiektu, a tym samym zwiększy udział obywateli w kulturze.

Przewidywana wartość projektu to 12 mln. zł z czego wartość dofinansowania z środków UE to 8,30 mln zł.

Otrzymanie dofinansowania jest niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem i mam nadzieję, że pomnik będzie odnowiony na obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli w listopadzie 2018. Pomnik Czynu Powstańczego, autorstwa Xawerego Dunikowskiego (zabytek rejestrowy), upamiętnia między innymi rozgrywane w jego otoczeniu walki o Górę Świętej Anny, toczone podczas III powstania śląskiego.

 


Galeria


 • 85 miliona złotych na Górę św Anny

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1293
data aktualizacji: 2017-11-28 20:42:44
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone