do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnychPracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą - jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia - w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania, połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców, będących osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest wypłacanym co miesiąc wsparciem dla pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć do pracy osoby z niepełnosprawnościami. Ma ono zachęcać do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także rekompensować podwyższone koszty zatrudnienia takich osób.

Uprawnieni do otrzymania pomocy są pracodawcy:

 • prowadzący Zakład Pracy Chronionej,
 • zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników,

Wysokość dofinansowania.

Kwota miesięcznego dofinansowanie nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy, jeżeli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą,
 • 90% poniesionych kosztów płacy, jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej

Do  kosztów płacy wlicza się:

 • wynagrodzenie brutto,
 • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
 • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Maksymalne miesięczne dofinansowanie:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika.

Maksymalne kwoty dofinansowania na pracownika zatrudnionego na pełen etat:

Stopień niepełnosprawności

Schorzenia szczególne

Wysokość dofinansowania

lekki

bez szczególnego schorzenia

450 zł

ze schorzeniem szczególnym

1 050 zł

umiarkowany

bez szczególnego schorzenia

1 125zł

ze schorzeniem szczególnym

1 725 zł

znaczny

bez szczególnego schorzenia

1 800 zł

ze schorzeniem szczególnym

2 400 zł

Osobami o szczególnych schorzeniach są osoby w odniesieniu do których orzeczono:

 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U),
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • epilepsję (06-E) oraz
 • niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

UWAGA:

 • miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych. Wyjątek stanowi przypadek, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego sfinansowane zostało ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
 • miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3);
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
 • rozporządzenie Komisji (UE) NR 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008 w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. Urz. UE L 230 z 30.11.2013, str. 22).
autor: Próchniak Mirosław, ilość wyświetleń: 600
data aktualizacji: 2018-04-30 12:00:28
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone