do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

FIZJOTERAPIA – Postępowanie kwalifikacyjneProcedura składania dokumentów o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie fizjoterapii

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Oddział Zdrowia – pok. 523 sekretariat wydziału lub 525, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia
 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii wraz
z załącznikami, które są wymienione we wniosku

Informacje i procedura:

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii;
 • posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
 • posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty(Dz. U. z 2018 r. poz. 505 tj.);
 • został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego
  w postępowaniu kwalifikacyjnym;

Fizjoterapeuta o którym mowa powyżej, składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne

Do wniosku dołącza się:

 • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie;
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (oświadczenie fizjoterapeuta składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań). Składający oświadczenie jest obowiązany zawrzeć w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Informacje dodatkowe:

Postępowanie kwalifikacyjne:

Art. 41 Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 505 tj.).

 1. w celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku
  o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie od dnia
  16 grudnia do dnia 15 stycznia oraz od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca
 3. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego spełniających warunki określone w ust. 1 jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za

1) w przypadku fizjoterapeuty, który rozpoczął kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, wynik PEF - nie więcej niż 50 punktów

2) w przypadku fizjoterapeutów, którzy nabyli kwalifikacje na podstawie dotychczasowych przepisów: 

 • staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy - 2 punkty za każdy rok, nie więcej niż 6 punktów,
 • posiadanie stopnia naukowego doktora - 18 punktów,
 • opublikowanie jako autor lub współautor:

- podręcznika naukowego z zakresu fizjoterapii - 2 punkty za każdy, nie więcej niż 6   punktów,

- artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii w czasopiśmie recenzowanym - 1 punkt za każdy, nie więcej niż 10 punktów,

3) szkolenie podyplomowe z zakresu fizjoterapii, gdzie 100 godzin szkolenia jest równe 2 punktom, nie więcej niż 10 punktów

4) w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyskało identyczny wynik w postępowaniu konkursowym uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych;

5) w przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen jaka obowiązywała na uczelni;

6) w przypadku, o którym mowa w pkt 4, wojewoda wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych za PEF albo punktów, o których mowa w ust. 3 pkt 2

Fizjoterapeuta może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej tego organu listy fizjoterapeutów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia specjalizacyjnego.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się fizjoterapeutów w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w dziedzinie fizjoterapii w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, wydaje wnioskodawcy skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsce szkoleniowe, ze wskazaniem okresu jego odbywania oraz kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego.

Fizjoterapeuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w karcie specjalizacyjnej, jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczna datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w karcie specjalizacyjnej.

SPOSÓB ODWOŁANIA:

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia przez wojewodę. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. 505 tj.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. z 2017 r. poz. 490)
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 729
data aktualizacji: 2018-04-18 11:06:07
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone