do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Informacja finansowa JSTMając na celu popularyzację wiedzy o finansach jednostek samorządu terytorialnego, a także kierując się zasadą przejrzystości finansów publicznych, Wojewoda Opolski we współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu opracował poglądową informację obrazującą kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2018 r.

Dane finansowe prezentowane są z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje samorządów, tj. gminy, powiaty, województwo oraz Miasto Opole (które jako jedyne na Opolszczyźnie realizuje zadania zarówno przypisane gminom, jak i powiatom) i dotyczą 7 wskaźników:

 1. Udziału dochodów własnych w dochodach ogółem,
 2. Wskaźnik ten obrazuje, jaką część dochodów ogółem (dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe) stanowią dochody własne (głównie: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty, udziały w podatku dochodowym, dochody z majątku).

 3. Relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
 4. Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona, jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

  Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej.

 5. Obciążenia wydatków bieżących wydatkami na obsługę długu,
 6. Wskaźnik ten obrazuje jaką część wydatków bieżących stanowi spłata rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 7. Relacji zobowiązań do dochodów ogółem,
 8. Wskaźnik ten obrazuje, jaki procent stanowią dotychczas zaciągnięte wszystkie kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery wartościowe do dochodów osiąganych przez samorząd w danym roku. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym bardziej niepokojąca może być kondycja finansowa jednostki.

  W przypadku samorządów istotna jest nie tyle sama wielkość zadłużenia, co możliwość do jego spłaty uwzględniająca osiągane dochody. Wysoki wskaźnik może być sygnałem, że w przyszłości potrzeby wspólnoty samorządowej i realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych mogą wystąpić na niższym poziomie.

 9. Udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
 10. Wskaźnik ten określa, jaką część wydatków ogółem samorząd przeznaczana na przedsięwzięcia inwestycyjne.

 11. Obciążeniu wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 12. Miernik ten wskazuje, jaka część wszystkich wydatków bieżących samorządu jest przeznaczana na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) wszystkich osób zatrudnionych przez samorząd i podległe mu podmioty.

 13. Dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na jednego mieszkańca.
 14. Wskaźnik ten obrazuje stopień zamożności mieszkańców, wyraża bowiem ile na jednego mieszkańca samorządu wynosi suma należnej jst części podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mamy nadzieję, że dzięki przedstawionym danym każdy z mieszkańców będzie mógł sprawdzić i ocenić jak kształtuje się aktualna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, a radnym pomoże w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji dotyczących samorządu, który reprezentują ograniczając ryzyka wystąpienia nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej aktualnych i szczegółowych danych dotyczących sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego znajdą Państwo na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 
autor: Buba Marcin, ilość wyświetleń: 623
data aktualizacji: 2019-10-21 09:41:59
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone