do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera projektu współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i IntegracjiNa podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), w dniu 14 czerwca 2017 r. Wojewoda Opolski ogłosił otwarty nabór na partnera projektu wspófinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr naboru 8/2017/OG-FAMI z terminem składania ofert wynoszącym 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera do wspólnej realizacji projektu, oferty złożyły następujące podmioty:

 

 1. Fundacja Obywatelska Perspektywa, ul. Puławska 24b/14, 02-512 Warszawa
 2. Uniwersytet Opolski, Pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole
 3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole

 

Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

Decyzją Wojewody Opolskiego z dn. 7 lipca 2017 r. do wspólnej realizacji projektu wybrani zostali partnerzy:

 1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole
 2. Uniwersytet Opolski, Pl. M. Kopernika 11, 45-040 Opole

z uwagi na najwyższą ocenę złożonych ofert oraz zaproponowany zakres działań w ramach projektu.

 

Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 910
data aktualizacji: 2017-07-07 15:18:23
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone