do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

INTERREG V-AProgram umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim.

Zarządzany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej poprzez

Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu Hálkova 171/2, Olomouc, ČR tel.: +420 582 777 435 e-mail: js(.)olomouc(at)crr(.)cz

 

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 Republika Czeska i Rzeczpospolita Polska wyznaczą Kontrolerów realizujących zadania, o których mowa w art. 125 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Kontroler weryfikuje, czy dofinansowane produkty i usługi zostały zrealizowane/dostarczone, czy koszty wykazane przez beneficjentów zostały faktycznie poniesione oraz czy zachowano zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i Programu, a także czy spełnione zostały warunki wsparcia projektu. Weryfikacja obejmuje kontrolę administracyjną kosztów poniesionych przez beneficjenta oraz kontrolę na miejscu (w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości). Kontrola na miejscu przeprowadzana jest na pewnej próbce projektów.

Zadania kontrolne zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia Wojewodzie Opolskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (dalej: Porozumienie), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (Koordynator EWT/KEWT), a Wojewodą Opolskim w dniu 23 października 2015 roku. wymienione są przez pracowników Wydział Infrastruktury i Nieruchomości sekretariat tel. 77 45 24 130
Oddział Programów Rządowych i Europejskich:

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Małgorzata Kałuża – Swoboda tel. 77 45 24 130 e-mail: kontakt

Z-ca Dyrektora Małgorzata Zagaja tel. 77 45 24 130 e-mail: kontakt

Kierownik Justyna Sperczyńska tel. 77 45 24 239, e-mail: jsperczyńkontakt,

Małgorzata Durlak tel. 77 45 24 599,e-mail: kontakt,     
Katarzyna Juszczak tel. 77 45 24 606, e-mail: kontakt,
Aleksander Noga tel. 77 45 24 535, e-mail: kontakt,
Wioletta Łanowska tel. 77 45 24 271, e-mail: wlanowkontakt,

Adam Tworek tel. 77 45 24 548, e-mail:       kontakt

 

Informacji dla beneficjentów  na terenie województwa opolskiego udziela Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Regionalny Punkt Kontaktowy Dorota Parobij, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 108), e-mail: d(.)parobij(at)opolskie(.)pl Justyna Wójcik, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 109), e-mail: justyna(.)wojcik(at)opolskie(.)pl  www.ewt.opolskie.pl

 

Obszar Programu, położony na polsko-czeskim pograniczu, tworzą regiony NUTS 3, które obejmują 5 czeskich krajów: Liberecki, Hradecki, Pardubicki, Ołomuniecki i Morawsko-Śląski oraz 6 polskich podregionów3: bielski i rybnicki (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie). Do obszaru wsparcia po stronie polskiej należy ponadto powiat strzeliński (podregion wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (podregion tyski w województwie śląskim).

Składanie propozycji projektowych i wniosków

Propozycje projektowe i wnioski składane są w ramach naborów. Terminy naborów są zawsze ogłaszane na stronie Programu www.cz-pl.eu. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć we Wspólnym Sekretariacie (WS) najpierw propozycję projektową, do której WS wyda opinię mającą charakter zalecenia.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez PW w generatorze wnio­sków (mseu.mssf.cz) i uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(Mikroprojekty będą składane w ramach naborów ogłaszanych przez poszczególne Euroregiony.)

Najważniejszym dokumentem na tym etapie przygotowania wniosku jest  Podręcznik wnioskodawcy, który zawiera kompletne informacje, jak opracować wniosek współpracy transgranicznej składany do Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dla podmiotów zainteresowanych realizacją małego projektu (tzw. „mikroprojektu" – poniżej kwoty 120 000 EUR) przygotowano narzędzie o nazwie Fundusz mikroprojektów.

Materiały szkoleniowe  dotyczące  procesu składania wniosku projektowego znajdują się również na kanale Programu na youtube: Przekraczamy granice Interreg V-A CZ/PL.

Ponadto należy zapoznać się z Metodyką kontroli i oceny, która opisuje proces kontroli formalnej i merytorycznej, złożonych wniosków projektowych. Zalecamy, aby przed złożeniem wniosku projektowego spróbowali go Państwo ocenić za pomocą pytań pomocniczych, które można znaleźć w metodyce.

Nie należy też pominąć dokumentów z sekcji Jestem beneficjentem - realizuję projekt", z których dowiedzą się Państwo o obowiązkach już po przyznaniu dofinansowania.

Składanie projektu jest podzielone na dwie fazy. Pierwszą fazą obowiązkową jest złożenie propozycji projektowej  do opinii Wspólnego Sekretariatu a drugą po otrzymaniu  stanowiska Wspólnego Sekretariatu złożenie już pełnego wniosku projektowego w ogłoszonym naborze.

Zalecamy uwzględnić adekwatny czas na przygotowanie samego wniosku projektowego, biorąc pod uwagę złożoność procesu i konieczność opracowania wniosku w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości, w tym w szczególności nadużyć finansowych

Krajowy Kontroler  zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegany jako przeciwny nadużyciom i korupcji w sposobie prowadzenia swojej działalności.

Każda informacja dotycząca nieprawidłowości, w tym w szczególności odnośnie nadużyć finansowych, związanych z realizacją Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska może być zgłaszana bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: protipravnijednani(at)mmr(.)cz.

 

Ponadto każdy obywatel ma możliwość bezpośredniego poinformowania OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub innej poważnej nieprawidłowości, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na interesy finansowe Unii Europejskiej. Przekazane informacje powinny być w miarę możliwości dokładne, a dokumenty sprawy również przekazane do OLAF. 

Ze służbami OLAF można się skontaktować we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej:
1. za pomocą elektronicznego Systemu Powiadamiania o Nadużyciach - FNS (Fraud Notification System) dostępnego na stronie internetowej:https://fns.olaf.europa.eu;
2. pocztą, kierując korespondencję na adres OLAF – European Anti-Fraud Office, European Commission, Rue de la Loi, 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België;
3. e-mailem na adres poczty OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_pl.htm.
autor: Sperczyńska Justyna, ilość wyświetleń: 2005
data aktualizacji: 2019-07-31 11:50:07
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone