do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat dotyczący wydawania przez wojewodów opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia         Głównym celem systemu IOWISZ jest uporządkowanie inwestycji w ochronie zdrowia a także wypracowanie racjonalnego i efektywnego systemu wydatkowania środków publicznych. System IOWISZ jest wykorzystywany przez wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji i pozwoli na otrzymanie pozytywnych ocen tylko przez projekty pożądane z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, tj. przede wszystkim zgodne z priorytetami zdrowotnymi. Uzyskanie pozytywnej opinii będzie istotne z punktu widzenia oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich jak również przy zawieraniu umów z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

         Zgodnie z art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „organem wydającym opinię”, wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

         Wniosek o wydanie opinii dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w objętych wnioskiem dziedzinach medycyny.

         Minister właściwy do spraw zdrowia jest organem wydającym opinię w przypadku gdy podmiotem wnioskującym, o którym mowa w art. 95e ust. 1, jest:
1) podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia;

2) podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3) instytut badawczy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą;

4) podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego, o którym mowa w pkt 1–3;

5) wojewoda, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;

6) uczelnia medyczna, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą.

         W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1128) zmieniająca przepisy prawa w zakresie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Od tego dnia weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowiące akty wykonawcze ww. ustawy, tj.:

1. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

2. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

         W związku z powyższym od dnia 13 lipca 2018 r. obowiązują nowe formularze Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Opinii, nie wydaje się w odniesieniu do:

1) szpitalnego oddziału ratunkowego;

2) szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;

3) centrum urazowego;

4) centrum urazowego dla dzieci;

5) podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu:
1)wykonującego działalność leczniczą,
2)zamierzającego wykonywać działalność leczniczą,
3) zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy – zwanego dalej „podmiotem wnioskującym”.

Wnioski należy składać do organu wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne.

Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie:

1) w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł – w wysokości 2000 zł;

2) w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł:

a) jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny – w wysokości 4000 zł,

b) jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny – w wysokości określonej w lit. a, powiększonej o 1000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny.

Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłaty należy dokonywać na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: NBP O/O w Opolu 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000.

Wniosek o wydanie opinii zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego opinię;

2) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS
w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;

4) wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;

5) opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawierający:

a) zakres rzeczowy inwestycji,

b) uzasadnienie celowości inwestycji,

c) okres realizacji inwestycji,

d) wskazanie miejsca realizacji inwestycji,

e) źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,
f) inne informacje dotyczące inwestycji;
5a) w przypadku inwestycji dotyczącej więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny wymienionej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – informacje o częściach inwestycji, służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych dziedzin medycyny, oraz ich szacowaną wartość;
6) wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 1, w przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
6a) wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 2, w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
7) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;
8) oświadczenie, o którym mowa w ust. 4;
9) datę jego sporządzenia;
10) podpis osoby upoważnionej do jego złożenia.

         Wniosek o wydanie opinii, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnioskujący jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku dołącza się:

1.oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby określonej do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
2.potwierdzenie wniesienia opłaty.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

          Organ wydający opinię sprawdza kompletność wniosku, a w przypadku braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o wydanie opinii bez rozpatrzenia.
          W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie opinii Wojewoda Opolski przekazuje, za pośrednictwem systemu IOWISZ, wypełniony przez podmiot wnioskujący formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia do zaopiniowania Dyrektorowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
          Dyrektor OOW NFZ z siedzibą w Opolu wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem systemu IOWISZ, wniosku Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i kolejno przekazuje ww. opinię Wojewodzie Opolskiemu, za pośrednictwem systemu IOWISZ.

Wojewoda wydaje opinię w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, wyłącznie na podstawie:

1) informacji przedstawionych we wniosku;
2) priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
3) danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
4) Mapy Regionalnej albo Mapy Ogólnopolskiej;
5) opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;
6) opinii Prezesa Funduszu – w przypadku gdy organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia;
7) informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

        Do dnia ogłoszenia pierwszych map potrzeb zdrowotnych, w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opinie są wydawane na podstawie danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
       Opinia zawiera m.in. określenie czy ocena jest pozytywna czy negatywna, całkowity wynik punktowy obliczony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jak również wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych przez odpowiednio: Wojewodę Opolskiego i Dyrektora OOW NFZ, za spełnienie poszczególnych kryteriów przez podmiot wnioskujący oraz ich uzasadnienie.
       W przypadku gdy wydana opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, za pośrednictwem wojewody. Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 2734
data aktualizacji: 2019-03-01 10:19:11
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone