do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Komunikat: Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej 2018Komunikat w sprawie przyznawania nagród specjalnych
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.

W Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) przyznawane są nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Szczegółowe zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r.  Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy składać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy
ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

            Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia:

 • wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej, powinien zawierać:
 • dane o kandydacie (imię i nazwisko, miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem, stanowisko lub funkcję, numer telefonu oraz faksu);
 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • uzasadnienie wniosku;
 • wniosek o przyznanie nagrody zespołowej, powinien zawierać:
 • dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody (nazwę jednostki lub podmiotu i adres, numer telefonu i faksu);
 • nazwę i adres wnioskodawcy;
 • uzasadnienie wniosku.

 

Ponadto, do wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej lub zespołowej należy dołączyć:

 • opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
 • materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak:
  opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
 • co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

 

           


Galeria


 • Komunikat Nagrody specjalne Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej 2018

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1103
data aktualizacji: 2018-05-29 15:18:52
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone