do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat w sprawie nagród specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznawanych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznejW Dniu Pracownika Socjalnego 21 listopada 2020 r. przyznane zostaną nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody te przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2019 r., poz.1507 ze zm.). Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 74, poz. 658).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy następujących rodzajach działań:

 1. opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej;
 2. wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc
  w rodzinie; realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego;
 3. współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami
  w zakresie tworzenia warunków do usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki;
 4. wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną;
 5. realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 
 6. integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym;
 7. aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych;
 8. realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna osób i rodzin szczególnego ryzyka

Minister może przyznać nagrody również za inne wybitne, nowatorskie rozwiązania, biorąc pod uwagę ich społeczną użyteczność.

 

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia:

 1. wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej, powinien zawierać:
 1. dane o kandydacie (imię i nazwisko, miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem, stanowisko lub funkcję, numer telefonu oraz faksu);
 2. nazwę i adres wnioskodawcy;
 3. uzasadnienie wniosku;
 1. wniosek o przyznanie nagrody zespołowej, powinien zawierać:
 1. dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody (nazwę jednostki lub podmiotu i adres, numer telefonu i faksu);
 2. nazwę i adres wnioskodawcy;
 3. uzasadnienie wniosku.

 

Ponadto, do wniosku o przyznanie nagrody indywidualnej lub zespołowej należy dołączyć:

 • opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;
 • materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;
 • co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

 

Wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją należy złożyć do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

 

 

Załączniki

 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody specjalnej.
 2. Klauzula RODO.


Galeria


 • Komunikat w sprawie nagród specjalnych Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przyznawanych za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 469
data aktualizacji: 2020-06-19 16:21:10
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone