do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Konkurs „Razem bezpieczniej”Konkurs „Razem bezpieczniej” - edycja 2017

 

INFORMACJA

dotycząca projektów ubiegających się w 2017 roku o dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 r.”

      Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 28 projektów ubiegających się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2016 i 2017”

      Wojewódzki Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2017 r. dokonał weryfikacji i oceny przesłanych projektów.

      W wyniku prowadzonych prac Zespół wyłonił ostatecznie 7 projektów zamieszczonych poniżej, które zostały zarekomendowane z województwa opolskiego do przesłania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem ubiegania się o dofinansowanie
w 2017 r.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w 2017 r. w ramach Programu Razem bezpieczniej z województwa opolskiego

 

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

Wojewoda Opolski informuje, że rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczegółowych, tj.:

I.  Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – maks. 6 projektów
z każdego województwa
, w tym:

 1. 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 1 mikroprojekt – maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł

oraz dodatkowo:

projekty na cel obligatoryjny 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych) – maks. kwota na województwo 100.000 zł.

II.  Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach/ wśród dzieci i młodzieży – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 3. 1 projekt na cel priorytetowy 2b– Zapobieganie i walka z „dopalaczami” – maks. kwota na 1 projekt 100.000zł,
 4. 1 mikroprojekt – maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł


III. 
Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – maks. 4 projekty z każdego województwa, w tym:

1.   2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2.  
1 projekt na cel dodatkowy – Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
3.  
1 mikroprojekt – maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. W ramach celu szczegółowego nr 1b – Projekty z zakresu modernizacji przejść dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych – każde województwo obligatoryjnie przekazuje projekt/y na łączną kwotę maks. 100.000 zł na jedno województwo,
 2. 25.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców),
 3. 50.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu dot. dzielnicowego,
 4. 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (OUW) spośród nadesłanych projektów, najwyżej ocenione (wg. kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”), zostaną zarekomendowane i przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Liczba projektów przekazywana przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na 15 projektów ze wszystkich celów szczegółowych oraz dodatkowe projekty obligatoryjne na realizację projektów z zakresu modernizacji przejść dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych na maksymalną kwotę 100.000 zł.

Zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę, o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW w terminie do dnia 8 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie
z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, proszę przesłać
w kopercie z dopiskiem: Konkurs  „Razem bezpieczniej” – edycja 2017. Ponadto proszę o dołączenie wypełnionego formularza informacyjnego o projekcie i przesłanie wraz
z projektem (nie jako załącznik do projektu).

 

Konkurs „Razem bezpieczniej” - edycja 2016

 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 23 Rady Ministrów
w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", który jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej” na lata 2007–2015, uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2016 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 3 000 000,00 złotych.

W dniu 11 lipca 2016 r. na pierwszym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu przyjęto poniższe rozwiązania w ramach podziału rezerwy celowej na rok 2016, na zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych realizowanych w trzech celach szczegółowych Programu:

-      1 300 000 zł cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – maksymalnie 5 projektów z każdego województwa.

W ramach tego celu dodatkowo ustalono:

200 000 zł na projekty dotyczące współpracy terenowej społeczności lokalnej
z dzielnicowym w ramach programu pn. „Dzielnicowy bliżej nas” – maksymalnie
1 projekt z każdego województwa.

-      1 000 000 zł cel szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – maksymalnie 3 projektów z każdego województwa.

-      700 000 zł cel szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa – maksymalnie
2 projekty z każdego województwa.

Liczba projektów przekazywana przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na
9 projektów ze wszystkich celów szczegółowych oraz ustalono maksymalną kwotę dofinansowania – 75 000 zł na projekt. Jednocześnie ustalono dofinansowanie 4 najlepszych projektów wojewódzkich w ramach dodatkowego projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas” – kwota maksymalna 50 000 zł na projekt.

W związku z powyższym Wojewoda Opolski zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie projektów zadań publicznych, których realizacja w 2016 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016
i 2017".
Przy opracowywaniu projektów należy pamiętać, że koszty projektu muszą zawierać środki własne. Program „Razem bezpieczniej” zakłada formułę dofinansowania programów, a nie finansowania w całości realizacji zadania.

       Spośród przesłanych propozycji Wojewódzki Zespół do spraw„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” wyłoni dziesięć projektów, które zostaną przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na etap centralny konkursu.

       Jednocześnie informuję, że zgodnie z założeniami programu „Razem bezpieczniej” Wojewoda będzie przyznawał środki na realizację projektów w formie dofinansowania:

-     zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie umów zawieranych
w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-     zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy
o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

Termin składania projektów upływa dnia 29 lipca 2016 r.

Propozycje projektów można składać:

-    osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat),
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
w godzinach 7.30 – 15.30.

lub

-    korespondencyjnie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie:  Konkurs „Razem bezpieczniej” – edycja 2016  (decyduje data wpływu projektu do siedziby OUW).

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

Jednocześnie proszę o dołączenie elektronicznej wersji projektu na płycie CD lub przesłanie na adres msmoczynska@)opole.uw.gov.pl

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być opracowany wg wzoru w załączeniu.

Kontakt

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Koordynator programu
Małgorzata Jęglet-Smoczyńska – starszy inspektor wojewódzki

tel.    77 45 24 617
mail: kontakt


Galeria


 • Konkurs Razem bezpieczniej

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 3062
data aktualizacji: 2017-02-20 08:04:31Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 222 500 131
Biuro Obsługi Klienta (77) 4524 125
Oddział Paszportów (77) 44 11 540
Fax (77) 4524 705
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone