do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Konkurs „Razem bezpieczniej”Konkurs „Razem bezpieczniej” - edycja 2017

 

INFORMACJA

dotycząca projektów ubiegających się w 2017 roku o dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 r.”

      Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 28 projektów ubiegających się o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysław Stasiaka na lata 2016 i 2017”

      Wojewódzki Zespół do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2017 r. dokonał weryfikacji i oceny przesłanych projektów.

      W wyniku prowadzonych prac Zespół wyłonił ostatecznie 7 projektów zamieszczonych poniżej, które zostały zarekomendowane z województwa opolskiego do przesłania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem ubiegania się o dofinansowanie
w 2017 r.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w 2017 r. w ramach Programu Razem bezpieczniej z województwa opolskiego

 

Nabór projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

Wojewoda Opolski informuje, że rozpoczyna procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Zgodnie z założeniami Programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczegółowych, tj.:

I.  Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – maks. 6 projektów
z każdego województwa
, w tym:

 1. 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 1a – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – maks. kwota na 1 projekt 50.000 zł,
 3. 1 mikroprojekt – maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł

oraz dodatkowo:

projekty na cel obligatoryjny 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych) – maks. kwota na województwo 100.000 zł.

II.  Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci
i młodzieży – maks. 5 projektów z każdego województwa, w tym:

 1. 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 2. 1 projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach/ wśród dzieci i młodzieży – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
 3. 1 projekt na cel priorytetowy 2b– Zapobieganie i walka z „dopalaczami” – maks. kwota na 1 projekt 100.000zł,
 4. 1 mikroprojekt – maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł


III. 
Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – maks. 4 projekty z każdego województwa, w tym:

1.   2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2.  
1 projekt na cel dodatkowy – Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – maks. kwota na 1 projekt 100.000 zł,
3.  
1 mikroprojekt – maks. kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Dodatkowe informacje:

 1. W ramach celu szczegółowego nr 1b – Projekty z zakresu modernizacji przejść dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych – każde województwo obligatoryjnie przekazuje projekt/y na łączną kwotę maks. 100.000 zł na jedno województwo,
 2. 25.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców),
 3. 50.000 zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu dot. dzielnicowego,
 4. 100.000 zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (OUW) spośród nadesłanych projektów, najwyżej ocenione (wg. kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany Zarządzeniem Nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”), zostaną zarekomendowane i przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Liczba projektów przekazywana przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na 15 projektów ze wszystkich celów szczegółowych oraz dodatkowe projekty obligatoryjne na realizację projektów z zakresu modernizacji przejść dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych na maksymalną kwotę 100.000 zł.

Zapraszam Państwa do składania projektów o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu oraz uprzejmie proszę, o przekazanie informacji o Programie również organizacjom pozarządowym, działającym na administrowanym przez Państwa terenie.

Jednocześnie informuję, że propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW w terminie do dnia 8 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie
z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, proszę przesłać
w kopercie z dopiskiem: Konkurs  „Razem bezpieczniej” – edycja 2017. Ponadto proszę o dołączenie wypełnionego formularza informacyjnego o projekcie i przesłanie wraz
z projektem (nie jako załącznik do projektu).

 

Konkurs „Razem bezpieczniej” - edycja 2016

 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Uchwały nr 23 Rady Ministrów
w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017", który jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej” na lata 2007–2015, uprzejmie informuję, że w budżecie państwa na rok 2016 na realizację Programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 3 000 000,00 złotych.

W dniu 11 lipca 2016 r. na pierwszym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu przyjęto poniższe rozwiązania w ramach podziału rezerwy celowej na rok 2016, na zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych realizowanych w trzech celach szczegółowych Programu:

-      1 300 000 zł cel szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – maksymalnie 5 projektów z każdego województwa.

W ramach tego celu dodatkowo ustalono:

200 000 zł na projekty dotyczące współpracy terenowej społeczności lokalnej
z dzielnicowym w ramach programu pn. „Dzielnicowy bliżej nas” – maksymalnie
1 projekt z każdego województwa.

-      1 000 000 zł cel szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – maksymalnie 3 projektów z każdego województwa.

-      700 000 zł cel szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa – maksymalnie
2 projekty z każdego województwa.

Liczba projektów przekazywana przez Urzędy Wojewódzkie do MSWiA ustalona została na
9 projektów ze wszystkich celów szczegółowych oraz ustalono maksymalną kwotę dofinansowania – 75 000 zł na projekt. Jednocześnie ustalono dofinansowanie 4 najlepszych projektów wojewódzkich w ramach dodatkowego projektu pn. „Dzielnicowy bliżej nas” – kwota maksymalna 50 000 zł na projekt.

W związku z powyższym Wojewoda Opolski zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie projektów zadań publicznych, których realizacja w 2016 roku przez podmioty pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego efektywnie wesprze działania administracji rządowej w ramach „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016
i 2017".
Przy opracowywaniu projektów należy pamiętać, że koszty projektu muszą zawierać środki własne. Program „Razem bezpieczniej” zakłada formułę dofinansowania programów, a nie finansowania w całości realizacji zadania.

       Spośród przesłanych propozycji Wojewódzki Zespół do spraw„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” wyłoni dziesięć projektów, które zostaną przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na etap centralny konkursu.

       Jednocześnie informuję, że zgodnie z założeniami programu „Razem bezpieczniej” Wojewoda będzie przyznawał środki na realizację projektów w formie dofinansowania:

-     zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zlecenie realizacji zadań oraz przekazanie dotacji celowej na ich realizację następuje w formie umów zawieranych
w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-     zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zlecenie zadania oraz jego realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą, a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy
o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

Termin składania projektów upływa dnia 29 lipca 2016 r.

Propozycje projektów można składać:

-    osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat),
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
w godzinach 7.30 – 15.30.

lub

-    korespondencyjnie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie:  Konkurs „Razem bezpieczniej” – edycja 2016  (decyduje data wpływu projektu do siedziby OUW).

Projekty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą objęte procedurą konkursową.

Jednocześnie proszę o dołączenie elektronicznej wersji projektu na płycie CD lub przesłanie na adres msmoczynska@)opole.uw.gov.pl

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być opracowany wg wzoru w załączeniu.

Kontakt

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Koordynator programu
Małgorzata Jęglet-Smoczyńska – starszy inspektor wojewódzki

tel.    77 45 24 617
mail: kontakt


Galeria


 • Konkurs Razem bezpieczniej

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 3987
data aktualizacji: 2017-02-20 08:04:31Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone