do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Koordynacja - informacjaDZIAŁANIA  GDY ZACHODZI KOORDYNACJA

 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określają m.in. zasady ustalenia pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, czyli w przypadku zbiegu uprawnień przepisy określają, które z państw członkowskich jest właściwe do ich wypłacenia. Ten zbieg uprawnień pojawia się w momencie kiedy członek rodziny przebywa za granicą , w kraju członkowskim.

Wniosek składany w Polsce

Osoba uprawniona w związku z ubieganiem się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia wychowawczego (500+) powinna złożyć stosowne wnioski w urzędzie gminy lub miasta właściwych ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Organ gminy jest organem właściwym do ustalenia czy w/w świadczenia się nalezą. Jest też instytucją, która te świadczenia wypłaca.

Jednakże w sytuacji kiedy osoba uprawniona do ubiegania się o świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze lub członek rodziny tej osoby:

 1. przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie Unii Europejskiej lub w Lichtensteinie, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, to urząd gminy lub miasta przekazuje uzupełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami wojewodzie, celem ustalenia koordynacji.

lub

 1. przebywa w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie rodzinne  lub  wychowawcze lub po dniu jej wydania w państwie Unii Europejskiej lub w  Lichtensteinie, Islandii, Norwegii, Szwajcarii , to urząd gminy lub miasta występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

WAŻNE!!!

Gdy osoba z rodziny przebywa za granicą to osoba uprawniona  składając wniosek o świadczenie wychowawcze w organie właściwym powinna ten wniosek złożyć na każde dziecko (również na pierwsze) nie zależnie od dochodu. Wynika to z procedur stosowanych pomiędzy instytucjami zagranicznymi, zgodnie z którymi strona ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia bądź brak uprawnień do świadczenia na każde dziecko.

Dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury związanej z koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego:

W przypadku kiedy, ktoś z Państwa rodziny przebywa za granicą składając wniosek o świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze w urzędzie gminy lub miasta, należy do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

I. Dokumenty na koordynację (odpowiednio):

  1. praca za granicą – aktualne zaświadczenie pracodawcy, pasek z wypłaty, umowa o pracę zawierające datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym ten fakt (zbieżność dat/okresów świadczenia pracy);
  2. zasiłek dla bezrobotnych – decyzja właściwego urzędu pracy potwierdzająca okres oraz wysokość jego przyznania wraz z oświadczeniem;
  3. renta lub emerytura – decyzja o przyznaniu (nie o waloryzacji) właściwej instytucji potwierdzająca okres przyznania świadczenia oraz jego wysokość;
  4. działalność gospodarcza poza granicami kraju – np. gewerbe anmeldung (najczęściej Niemcy);
  5. praca delegowana – aktualny druk A1 poświadczony przez ZUS;
  6. oświadczenie nt. zamieszkiwania poza granicami Polski (w przypadku braku powyższych).

II. Dokument potwierdzający aktywność zawodową rodzica pozostającego w Polsce: 

     1.zaświadczenie pracodawcy,

 1. umowa o pracę,
 2. zaświadczenie KRUS,
 3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. decyzja PUP o prawie do zasiłku dla bezrobotnych, stażu itp.,
 5. renta lub emerytura; (decyzja przyznająca świadczenie
 6. w przypadku nieaktywności zawodowej – oświadczenie potwierdzające ten fakt.

 III.  W przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu – informacja na jego temat (dokument wraz z oświadczeniem uwzględniający dochód zagraniczny, w tym dochody – odpowiednio – utracone i/lub uzyskane).

 

Wniosek składany za granicą

W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, iż Polska jest państwem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych, instytucja ta przekazuje zagraniczny wniosek do rozpatrzenia przez polską instytucję. Wówczas Wojewoda:

-        informuje zainteresowanego o wpłynięciu wniosku z instytucji zagranicznej oraz o konieczności rozpatrzenia ww. wniosku zgodnie z ustawodawstwem polskim,

-        wyzywa również stronę do uzupełnienia wniosków i dostarczenia wymaganych dokumentów.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów Wojewoda wydaje decyzje przyznające lub odmawiające prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, o treści których informuje instytucję zagraniczną.

W przypadku wydania decyzji:

-        przyznającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polsce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić dodatek dyferencyjny – czyli różnicę między wysokością polskich świadczeń, a wysokością świadczeń zagranicznych,

-        odmawiającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić zasiłek rodzinny w pełnej wysokości.

DECYZJE

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek rozpatrzenia wniosku przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) w oparciu o ustawodawstwo polskie,

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek nieprzerwanej realizacji przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) świadczeń przyznanych prawomocnymi decyzjami.

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie  mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydaje decyzje, że w tej konkretnej sprawie maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucje państwa członkowskiego właściwą do realizacja zadań związanych z koordynacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  wydaje decyzję  w sprawie świadczenia od dnia, w którym osoba podlegała ustawodawstwu  innego państwa członkowskiego,  informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacji zadań związanych z koordynacją. Organ właściwy w tej sytuacji uchyla decyzję przyznająca świadczenia za okres, w którym osoba podlegała ustawodawstwu w innym państwie.

Jeżeli  za ten okres zostały już wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, wówczas Wojewoda jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Po spełnieniu warunków uprawniających do świadczeń za granicą, właściwa instytucja zagraniczna powinna przyznać pełną kwotę należnego tam świadczenia (dopóki instytucja zagraniczna nie otrzyma informacji o uregulowaniu świadczeń nienależnie pobranych w Polsce, może zawiesić część wypłaty).
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 7898
data aktualizacji: 2018-02-13 09:19:51
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone