do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Koordynacja - informacjaDZIAŁANIA  GDY ZACHODZI KOORDYNACJA

 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określają m.in. zasady ustalenia pierwszeństwa kraju do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, czyli w przypadku zbiegu uprawnień przepisy określają, które z państw członkowskich jest właściwe do ich wypłacenia. Ten zbieg uprawnień pojawia się w momencie kiedy członek rodziny przebywa za granicą , w kraju członkowskim.

Wniosek składany w Polsce

Osoba uprawniona w związku z ubieganiem się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia wychowawczego (500+) powinna złożyć stosowne wnioski w urzędzie gminy lub miasta właściwych ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Organ gminy jest organem właściwym do ustalenia czy w/w świadczenia się nalezą. Jest też instytucją, która te świadczenia wypłaca.

Jednakże w sytuacji kiedy osoba uprawniona do ubiegania się o świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze lub członek rodziny tej osoby:

 1. przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie Unii Europejskiej lub w Lichtensteinie, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, to urząd gminy lub miasta przekazuje uzupełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami wojewodzie, celem ustalenia koordynacji.

lub

 1. przebywa w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie rodzinne  lub  wychowawcze lub po dniu jej wydania w państwie Unii Europejskiej lub w  Lichtensteinie, Islandii, Norwegii, Szwajcarii , to urząd gminy lub miasta występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

WAŻNE!!!

Gdy osoba z rodziny przebywa za granicą to osoba uprawniona  składając wniosek o świadczenie wychowawcze w organie właściwym powinna ten wniosek złożyć na każde dziecko (również na pierwsze) nie zależnie od dochodu. Wynika to z procedur stosowanych pomiędzy instytucjami zagranicznymi, zgodnie z którymi strona ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia bądź brak uprawnień do świadczenia na każde dziecko.

Dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury związanej z koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego:

W przypadku kiedy, ktoś z Państwa rodziny przebywa za granicą składając wniosek o świadczenia rodzinne lub świadczenie wychowawcze w urzędzie gminy lub miasta, należy do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

I. Dokumenty na koordynację (odpowiednio):

  1. praca za granicą – aktualne zaświadczenie pracodawcy, pasek z wypłaty, umowa o pracę zawierające datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym ten fakt (zbieżność dat/okresów świadczenia pracy);
  2. zasiłek dla bezrobotnych – decyzja właściwego urzędu pracy potwierdzająca okres oraz wysokość jego przyznania wraz z oświadczeniem;
  3. renta lub emerytura – decyzja o przyznaniu (nie o waloryzacji) właściwej instytucji potwierdzająca okres przyznania świadczenia oraz jego wysokość;
  4. działalność gospodarcza poza granicami kraju – np. gewerbe anmeldung (najczęściej Niemcy);
  5. praca delegowana – aktualny druk A1 poświadczony przez ZUS;
  6. oświadczenie nt. zamieszkiwania poza granicami Polski (w przypadku braku powyższych).

II. Dokument potwierdzający aktywność zawodową rodzica pozostającego w Polsce: 

     1.zaświadczenie pracodawcy,

 1. umowa o pracę,
 2. zaświadczenie KRUS,
 3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. decyzja PUP o prawie do zasiłku dla bezrobotnych, stażu itp.,
 5. renta lub emerytura; (decyzja przyznająca świadczenie
 6. w przypadku nieaktywności zawodowej – oświadczenie potwierdzające ten fakt.

 III.  W przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu – informacja na jego temat (dokument wraz z oświadczeniem uwzględniający dochód zagraniczny, w tym dochody – odpowiednio – utracone i/lub uzyskane).

 

Wniosek składany za granicą

W przypadku ustalenia przez instytucję zagraniczną, iż Polska jest państwem mającym pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych, instytucja ta przekazuje zagraniczny wniosek do rozpatrzenia przez polską instytucję. Wówczas Wojewoda:

-        informuje zainteresowanego o wpłynięciu wniosku z instytucji zagranicznej oraz o konieczności rozpatrzenia ww. wniosku zgodnie z ustawodawstwem polskim,

-        wyzywa również stronę do uzupełnienia wniosków i dostarczenia wymaganych dokumentów.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów Wojewoda wydaje decyzje przyznające lub odmawiające prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, o treści których informuje instytucję zagraniczną.

W przypadku wydania decyzji:

-        przyznającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polsce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić dodatek dyferencyjny – czyli różnicę między wysokością polskich świadczeń, a wysokością świadczeń zagranicznych,

-        odmawiającej prawa do zasiłku rodzinnego lub świadczenia wychowawczego w Polce, instytucja zagraniczna powinna wypłacić zasiłek rodzinny w pełnej wysokości.

DECYZJE

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek rozpatrzenia wniosku przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) w oparciu o ustawodawstwo polskie,

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek nieprzerwanej realizacji przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) świadczeń przyznanych prawomocnymi decyzjami.

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie  mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydaje decyzje, że w tej konkretnej sprawie maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucje państwa członkowskiego właściwą do realizacja zadań związanych z koordynacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  wydaje decyzję  w sprawie świadczenia od dnia, w którym osoba podlegała ustawodawstwu  innego państwa członkowskiego,  informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacji zadań związanych z koordynacją. Organ właściwy w tej sytuacji uchyla decyzję przyznająca świadczenia za okres, w którym osoba podlegała ustawodawstwu w innym państwie.

Jeżeli  za ten okres zostały już wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, wówczas Wojewoda jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Po spełnieniu warunków uprawniających do świadczeń za granicą, właściwa instytucja zagraniczna powinna przyznać pełną kwotę należnego tam świadczenia (dopóki instytucja zagraniczna nie otrzyma informacji o uregulowaniu świadczeń nienależnie pobranych w Polsce, może zawiesić część wypłaty).
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 1689
data aktualizacji: 2018-02-13 09:19:51Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone