do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Koordynacja - informacje dla InstytucjiUSTALENIE KOORDYNACJI

W związku z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wnioski w sprawie świadczeń, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia. W przypadkach kiedy członek rodziny przebywa za granicą , w kraju członkowskim., to organ właściwy na podstawie przepisów w/w ustaw przekazuje sprawę do Wojewody.

W związku z tą procedurą prosimy:

 • wykonanie czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie charakteru pobytu oraz faktycznego miejsca przebywania członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (obszar UE, EOG i Szwajcarii).
 • oraz o dołączanie do przekazywanej Wojewodzie Opolskiemu sprawy poniższych dokumentów

I.  Dokumenty na koordynację (odpowiednio): 

  1. praca za granicą – aktualne zaświadczenie pracodawcy, pasek z wypłaty, umowa o pracę zawierające datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym ten fakt (zbieżność dat/okresów świadczenia pracy);
  2. zasiłek dla bezrobotnych – decyzja właściwego urzędu pracy potwierdzająca okres oraz wysokość jego przyznania wraz z oświadczeniem;
  3. renta lub emerytura – decyzja o przyznaniu (nie o waloryzacji) właściwej instytucji potwierdzająca okres przyznania świadczenia oraz jego wysokość;
  4. działalność gospodarcza poza granicami kraju – np. gewerbe anmeldung (najczęściej Niemcy);
  5. praca delegowana – aktualny druk A1 poświadczony przez ZUS;
  6. oświadczenie nt. zamieszkiwania poza granicami Polski (w przypadku braku powyższych).

II. Dokument potwierdzający aktywność zawodową rodzica pozostającego w Polsce: 

 1. zaświadczenie pracodawcy,
 2. umowa o pracę,
 3. zaświadczenie KRUS,
 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. renta lub emerytura (decyzja przyznająca świadczenie),
 6. w przypadku braku aktywności zawodowej- oświadczenie potwierdzając ten fakt,

 III.  W przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu – informacja na jego temat (dokument wraz z oświadczeniem uwzględniający dochód  w kraju i zagraniczny, w tym dochody – odpowiednio – utracone i/lub uzyskane).

 IV.   odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osóbw rodzinie lub poza rodziną wraz z klauzulą zgodną z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (DZ.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm).

DECYZJE

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek rozpatrzenia wniosku przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) w oparciu o ustawodawstwo polskie,

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek nieprzerwanej realizacji przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) świadczeń przyznanych prawomocnymi decyzjami.

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie  mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-       w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydaje decyzje, że w tej konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacja zadań związanych z koordynacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

-       w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  wydaje decyzję o koordynacji  w sprawie świadczenia od dnia, w którym osoba podlegała ustawodawstwu  innego państwa członkowskiego,  informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacji zadań związanych z koordynacją. Organ właściwy w tej sytuacji uchyla decyzję przyznającą świadczenia za okres, w którym osoba podlegała ustawodawstwu w innym państwie.

 
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 1414
data aktualizacji: 2018-10-26 10:15:46
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone