do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Koordynacja - ustalenia dla instytucjiUSTALENIE KOORDYNACJI

INFORMACJE NIEZBĘDNE W CELU USTALENIA KOORDYNACJI

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z art. 13 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wnioski w sprawie w/w świadczeń, składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Świadczenia podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-   zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

-   świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,   

     specjalny zasiłek opiekuńczy;

-   świadczenie wychowawcze (500+).

Świadczenia nie podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-   zapomoga (z tytułu urodzenia dziecka) wypłacana przez gminy;

-   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe);

-   świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Przed przekazaniem sprawy do Wojewody w trybie art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, należy przeprowadzić postępowanie sprawdzające, mające na celu ustalenie charakteru pobytu oraz faktycznego miejsca przebywania członka rodziny na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego (obszar UE, EOG i Szwajcarii).
W celu usprawnienia procedury wynikającej z art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Wojewoda zwraca się z prośbą, aby do pisma dotyczącego ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dołączali Państwo również poniższe dokumenty:

  1. zaświadczenie zagranicznego pracodawcy dotyczące zatrudnienia;
  2. umowa o pracę z zagranicznym pracodawcą;
  3. oświadczenie o wykonywaniu pracy za granicą przez członka rodziny;
  4. dokumenty dotyczące sytuacji zawodowej rodzica przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

ewentualnie

  1. w celu przyspieszenia dalszego postępowania w sprawie prosimy dołączyć kompletnie wypełniony przez stronę formularz dotyczący pobytu za granicą.


WAŻNE!!!

Formularz dotyczący pobytu za granicą  powinien zawierać  adres zamieszkania, określenie charakteru oraz celu przebywania członka rodziny za granicą, w przypadku pracy najemnej – dane pracodawcy, informację czy są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia, czy został złożony wniosek o świadczenia rodzinne, jeśli tak – czy są/były pobierane.

 

Jednocześnie przypominamy, iż organ właściwy winien przekazać dokumentację wnioskową do wojewody. Prosimy aby kserokopie wymienionych dokumentów były potwierdzane „za zgodność z oryginałem”.

DECYZJE.

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek rozpatrzenia wniosku przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) w oparciu o ustawodawstwo polskie,

-        w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powoduje to obowiązek nieprzerwanej realizacji przez organ właściwy (Wójt, Burmistrz, Prezydent) świadczeń przyznanych prawomocnymi decyzjami.

Jeżeli Wojewoda ustali, iż w sprawie  mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

-       w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydaje decyzje, że w tej konkretnej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacji zadań związanych z koordynacją w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

-       w przypadku o którym mowa w art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  wydaje decyzję o koordynacji  w sprawie świadczenia od dnia, w którym osoba podległa ustawodawstwu  innego państwa członkowskiego,  informuję o swojej decyzji organ właściwy, osobę uprawnioną oraz analogiczną instytucję państwa członkowskiego właściwą do realizacji zadań związanych z koordynacją. Organ właściwy w tej sytuacji uchyla decyzję przyznającą świadczenia za okres, w którym osoba podlegała ustawodawstwu w innym państwie.

Jeżeli  za ten okres zostały już wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, wówczas Wojewoda jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Po spełnieniu warunków uprawniających do świadczeń za granicą, właściwa instytucja zagraniczna powinna przyznać pełną kwotę należnego tam świadczenia (dopóki instytucja zagraniczna nie otrzyma informacji o uregulowaniu świadczeń nienależnie pobranych w Polsce, może zawiesić część wypłaty).
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 265
data aktualizacji: 2018-01-15 11:46:24Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone