do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Laury Umiejętności i Kompetencji rozdaneW Opolskim Okrglaku odbyła się uroczysta gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji. W wydarzeniu udział wzięli wojewoda opolski Adrian Czubak i wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Kapituła w składzie:

1.  Adrian Czubak   Wojewoda Opolski
2.  Andrzej Buła   Marszałek Województwa Opolskiego, Laureat Platynowego Lauru 2015
3.  Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, Laureat Złotego Lauru 2015
4.  Sabina Nowosielska Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Laureatka Złotego Lauru 2015
5.  Marian Duczmal Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Przewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2005
6.  Karol Cebula Laureat Platynowego Lauru 2007  i Kryształowego  Lauru 2010
7. Andrzej Drosik Członek Zarządu, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o. o., Członek Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2013
8. Wilhelm Beker   Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie, Wiceprzewodniczący  Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014
9. Marek Tukiendorf Rektor Politechniki Opolskiej, Laureat Platynowego Lauru  2015
10Wiesława Piątkowska-Stepaniak Prorektor ds. zarządzania i rozwoju Uniwersytetu Opolskiego, Laureatka Złotego Lauru 2016
11. Józef Garbacz  Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy, Laureat Platynowego Lauru 2014
12. Stanisław Galara Prezes firmy „GALMET” Sp. z o. o. Sp. Kom., Laureat Platynowego Lauru 2016
13. Kazimierz Gniot Prezes firmy GNIOTPOL Sp. z o. o., Laureat Platynowego Lauru 2014
14. Piotr Żur Prezes firmy PIOMAR Sp. z o. o., Członek Rady OIG, Laureat Złotego Lauru 2012
15. Henryk Galwas Prezes Zarządu OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014

Przyznała Laury w następujących kategoriach:

1. Kategoria: Pro Publico Bono za:

 • działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej;
 • działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działania na rzecz ochrony środowiska i regionów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym;
 • działania z zakresu międzynarodowego i międzyetnicznego oraz dyplomacji społecznej;
 • działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy, powiatu, regionu.

2.  Kategoria: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm za:

 • wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości;
 • przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki;
 • umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej.

3. Kategoria: Instytucja finansowa, za:

 • wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów;
 • stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji;
 • działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami.

4.  Kategoria: Menedżer, lider społeczno – gospodarczy za:

 • tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;
 • umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej;
 • działania na rzecz integracji środowiska;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

5. Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo za:

 • wysoką jakość wyrobów i usług, oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy;
 • dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

6. Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce za:

 • stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania i marketingu zapewniających firmie sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy w Polsce oraz posiadanie realnego programu jej dalszego rozwoju;
 • wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych technologii;
 • inwestowanie w branże nowe dla polskiego rynku lub przeżywające trudności i zagrożone upadkiem;
 • inwestowanie na terenach o szczególnie niskim stopniu zatrudnienia;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej  i pracowniczej;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

7. Kategoria: Udana inwestycja za:

 • dokonanie znaczącej inwestycji w rozwój firmy, jej produktów lub usług;
 • nowoczesność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • stosowanie metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • dbałość o środowisko naturalne;
 • wpływ na promocję Polski w świecie.

8. Kategoria: Udana restrukturyzacja za:

 • sprawnie przeprowadzony proces restrukturyzacyjny;
 • osiąganie dobrych wyników ekonomicznych;
 • utrzymywanie wysokiego poziomu jakości produktów lub świadczonych usług;
 • utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku;
 • tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy;
 • dokonywanie nowych inwestycji.

9. Kategoria: Symbol zmian za:

 • dokonania ważne i przełomowe dla życia gospodarczego i społecznego regionu lub kraju.

10. Kategoria: Kultura  za:

 • wysoki poziom artystycznych dokonań;
 • ponadregionalny i międzynarodowy zakres działań;
 • umiejętność dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej i sukcesy na tym polu;
 • pozyskiwanie przychylnych recenzji, opinii krytyków i mediów.

11. Kategoria: Załoga – wspólny sukces za:

 • powszechne zaangażowanie w realizację strategii i misji firmy;
 • konsekwentne współdziałanie w dążeniu do określonego celu firmy;
 • wspólną dbałość o dobro Firmy, jej majątek i wizerunek;
 • wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o zdrowie wszystkich pracowników;
 • ciągłą gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

12. Kategoria: Firma Społecznie Odpowiedzialna za:

 • uwzględnienie w działalności Firmy zarówno celów biznesowych jak i potrzeb społecznych, dzielenie się swoimi  zasobami w środowisku i społeczności lokalnej lub regionalnej;
 • gwarantowanie godnych warunków pracy, zapewnienie rozwoju i edukacji pracowników, stwarzanie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, promocja idei równych szans;
 • uwzględnianie w działalności Firmy aspektów proekologicznych poprzez  m.in. inwestycje ekologiczne, edukację, odnawianie zasobów przyrody itp.

13. Kategoria: Ambasador Spraw Polskich za:

 • godne reprezentowanie kraju na arenie europejskiej i światowej w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i sportu;
 • osiąganie niezwykłych Kompetencji w kulturze, nauce, sporcie i zarządzaniu, dzięki którym widoczny jest wkład Polski w rozwój tych obszarów;
 • działania na rzecz międzynarodowej społecznej odpowiedzialności biznesu.

14. Kategoria:  Nauka i innowacyjność za:

 • stałą współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem biznesu;
 • za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby gospodarki;
 • realizację projektów o charakterze innowacyjnym podnoszących efektywność funkcjonowania organizacji;
 • za szeroką działalność wspierającą innowacje, w tym również innowacje proekologiczne;
 • nowatorskie lub znacząco udoskonalenie zastosowania produktów, usług lub procesów;
 • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

15. Kategoria: Kobieta  przedsiębiorcza za:

 • umiejętne prowadzenie firmy i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • ciągły rozwój firmy, rozszerzanie działalności i wchodzenie na nowe rynki;
 • współpracę ze środowiskiem naukowym i wprowadzanie innowacji na rynek;
 • tworzenie nowych miejsc pracy i przyjaznej atmosfery pracy.

16.Kategoria: Firma Rodzinna za:

 • sprawne zarządzanie firmą i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • inwestowanie w rozwój firmy- nowe produkty lub usługi, rozszerzenie rynków, tworzenie nowych miejsc pracy;
 • budowanie partnerskich relacji wewnątrz firmy;
 • działania na rzecz dobra wspólnego.

17. Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

 • skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych , mających na celu zrealizowanie nowych inwestycji oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu i lokalnych przedsiębiorców;
 • prowadzenie partnerskiego dialogu w celu tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej;
 • godne reprezentowanie interesów przedsiębiorców;
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zarządzanie finansami i realizację zamówień publicznych.

18. Kategoria: Medycyna i Inżynieria biomedyczna za:

 • pełną pasji i poświecenia służbę lekarską;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy opierającej się na nowoczesnych metodach, technikach i technologiach informatycznych, teleinformatycznych, elektronicznych i materiałowych;
 • propagowanie wiedzy związanych z nowymi technologiami m.in. telemedycyny;
 • rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych w medycynie.

19. Kategoria: Media za:

 • niezależność, wysoki standard i rzetelną informację;
 • wieloletnią współpracę z samorządem gospodarczym;
 • konsekwentny i prawdziwy przekaz problemów i osiągnięć związanych z przemianami społecznymi i gospodarczymi.

20. „Debiut Samorządowy”

 • partnerstwo z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi,
 • dbałość o rozwój gminy
 • troskę o wspólne dobro społeczności lokalnej,
 • podejmowanie ważnych decyzji służących ożywieniu działalności gospodarczej.

 

żródło: http://oig.opole.pl/laury-umiejetnosci-i-kompetencji/


Galeria


 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 633
data aktualizacji: 2018-01-12 20:44:26
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone