do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Laury Umiejętności i Kompetencji rozdaneW Opolskim Okrglaku odbyła się uroczysta gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji. W wydarzeniu udział wzięli wojewoda opolski Adrian Czubak i wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Kapituła w składzie:

1.  Adrian Czubak   Wojewoda Opolski
2.  Andrzej Buła   Marszałek Województwa Opolskiego, Laureat Platynowego Lauru 2015
3.  Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola, Laureat Złotego Lauru 2015
4.  Sabina Nowosielska Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Laureatka Złotego Lauru 2015
5.  Marian Duczmal Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Przewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2005
6.  Karol Cebula Laureat Platynowego Lauru 2007  i Kryształowego  Lauru 2010
7. Andrzej Drosik Członek Zarządu, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o. o., Członek Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2013
8. Wilhelm Beker   Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie, Wiceprzewodniczący  Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014
9. Marek Tukiendorf Rektor Politechniki Opolskiej, Laureat Platynowego Lauru  2015
10Wiesława Piątkowska-Stepaniak Prorektor ds. zarządzania i rozwoju Uniwersytetu Opolskiego, Laureatka Złotego Lauru 2016
11. Józef Garbacz  Prezes Banku Spółdzielczego w Leśnicy, Laureat Platynowego Lauru 2014
12. Stanisław Galara Prezes firmy „GALMET” Sp. z o. o. Sp. Kom., Laureat Platynowego Lauru 2016
13. Kazimierz Gniot Prezes firmy GNIOTPOL Sp. z o. o., Laureat Platynowego Lauru 2014
14. Piotr Żur Prezes firmy PIOMAR Sp. z o. o., Członek Rady OIG, Laureat Złotego Lauru 2012
15. Henryk Galwas Prezes Zarządu OIG, Laureat Platynowego Lauru 2014

Przyznała Laury w następujących kategoriach:

1. Kategoria: Pro Publico Bono za:

 • działania na rzecz rodziny, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej;
 • działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działania na rzecz ochrony środowiska i regionów ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym;
 • działania z zakresu międzynarodowego i międzyetnicznego oraz dyplomacji społecznej;
 • działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie gminy, powiatu, regionu.

2.  Kategoria: Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm za:

 • wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości;
 • przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki;
 • umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej.

3. Kategoria: Instytucja finansowa, za:

 • wysoką jakość oferowanych usług, spełniających oczekiwania i potrzeby klientów;
 • stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji;
 • działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami.

4.  Kategoria: Menedżer, lider społeczno – gospodarczy za:

 • tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy – pracodawcy;
 • umiejętność dostosowania działań firmy do warunków gospodarki rynkowej;
 • działania na rzecz integracji środowiska;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • twórcze współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym.

5. Kategoria: Polskie przedsiębiorstwo za:

 • wysoką jakość wyrobów i usług, oraz stosowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy;
 • dobrą sytuację finansową, osiągnięcie wysokiej rentowności działalności gospodarczej i sumienne regulowanie wszystkich należności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzanie dobrych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

6. Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce za:

 • stosowanie nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania i marketingu zapewniających firmie sukces rynkowy;
 • systematyczne inwestowanie w rozwój firmy w Polsce oraz posiadanie realnego programu jej dalszego rozwoju;
 • wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych technologii;
 • inwestowanie w branże nowe dla polskiego rynku lub przeżywające trudności i zagrożone upadkiem;
 • inwestowanie na terenach o szczególnie niskim stopniu zatrudnienia;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej  i pracowniczej;
 • dobrą sytuację finansową, wysoką rentowność działalności gospodarczej i terminowe regulowanie należności w stosunku do partnerów gospodarczych;
 • dbałość o ochronę środowiska;
 • twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.

7. Kategoria: Udana inwestycja za:

 • dokonanie znaczącej inwestycji w rozwój firmy, jej produktów lub usług;
 • nowoczesność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • stwarzanie dobrych i stabilnych warunków pracy i płacy zatrudnionym pracownikom oraz stwarzanie nowych miejsc pracy;
 • stosowanie metod zarządzania i marketingu zapewniających sukces rynkowy;
 • dbałość o środowisko naturalne;
 • wpływ na promocję Polski w świecie.

8. Kategoria: Udana restrukturyzacja za:

 • sprawnie przeprowadzony proces restrukturyzacyjny;
 • osiąganie dobrych wyników ekonomicznych;
 • utrzymywanie wysokiego poziomu jakości produktów lub świadczonych usług;
 • utrzymywanie stabilnej pozycji na rynku;
 • tworzenie nowych, stabilnych miejsc pracy;
 • dokonywanie nowych inwestycji.

9. Kategoria: Symbol zmian za:

 • dokonania ważne i przełomowe dla życia gospodarczego i społecznego regionu lub kraju.

10. Kategoria: Kultura  za:

 • wysoki poziom artystycznych dokonań;
 • ponadregionalny i międzynarodowy zakres działań;
 • umiejętność dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej i sukcesy na tym polu;
 • pozyskiwanie przychylnych recenzji, opinii krytyków i mediów.

11. Kategoria: Załoga – wspólny sukces za:

 • powszechne zaangażowanie w realizację strategii i misji firmy;
 • konsekwentne współdziałanie w dążeniu do określonego celu firmy;
 • wspólną dbałość o dobro Firmy, jej majątek i wizerunek;
 • wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o zdrowie wszystkich pracowników;
 • ciągłą gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

12. Kategoria: Firma Społecznie Odpowiedzialna za:

 • uwzględnienie w działalności Firmy zarówno celów biznesowych jak i potrzeb społecznych, dzielenie się swoimi  zasobami w środowisku i społeczności lokalnej lub regionalnej;
 • gwarantowanie godnych warunków pracy, zapewnienie rozwoju i edukacji pracowników, stwarzanie możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym, promocja idei równych szans;
 • uwzględnianie w działalności Firmy aspektów proekologicznych poprzez  m.in. inwestycje ekologiczne, edukację, odnawianie zasobów przyrody itp.

13. Kategoria: Ambasador Spraw Polskich za:

 • godne reprezentowanie kraju na arenie europejskiej i światowej w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i sportu;
 • osiąganie niezwykłych Kompetencji w kulturze, nauce, sporcie i zarządzaniu, dzięki którym widoczny jest wkład Polski w rozwój tych obszarów;
 • działania na rzecz międzynarodowej społecznej odpowiedzialności biznesu.

14. Kategoria:  Nauka i innowacyjność za:

 • stałą współpracę pomiędzy sektorem nauki a sektorem biznesu;
 • za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby gospodarki;
 • realizację projektów o charakterze innowacyjnym podnoszących efektywność funkcjonowania organizacji;
 • za szeroką działalność wspierającą innowacje, w tym również innowacje proekologiczne;
 • nowatorskie lub znacząco udoskonalenie zastosowania produktów, usług lub procesów;
 • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

15. Kategoria: Kobieta  przedsiębiorcza za:

 • umiejętne prowadzenie firmy i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • ciągły rozwój firmy, rozszerzanie działalności i wchodzenie na nowe rynki;
 • współpracę ze środowiskiem naukowym i wprowadzanie innowacji na rynek;
 • tworzenie nowych miejsc pracy i przyjaznej atmosfery pracy.

16.Kategoria: Firma Rodzinna za:

 • sprawne zarządzanie firmą i osiąganie dobrych wyników finansowych;
 • inwestowanie w rozwój firmy- nowe produkty lub usługi, rozszerzenie rynków, tworzenie nowych miejsc pracy;
 • budowanie partnerskich relacji wewnątrz firmy;
 • działania na rzecz dobra wspólnego.

17. Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

 • skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych , mających na celu zrealizowanie nowych inwestycji oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu i lokalnych przedsiębiorców;
 • prowadzenie partnerskiego dialogu w celu tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej;
 • godne reprezentowanie interesów przedsiębiorców;
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zarządzanie finansami i realizację zamówień publicznych.

18. Kategoria: Medycyna i Inżynieria biomedyczna za:

 • pełną pasji i poświecenia służbę lekarską;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji i poziomu wiedzy opierającej się na nowoczesnych metodach, technikach i technologiach informatycznych, teleinformatycznych, elektronicznych i materiałowych;
 • propagowanie wiedzy związanych z nowymi technologiami m.in. telemedycyny;
 • rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych w medycynie.

19. Kategoria: Media za:

 • niezależność, wysoki standard i rzetelną informację;
 • wieloletnią współpracę z samorządem gospodarczym;
 • konsekwentny i prawdziwy przekaz problemów i osiągnięć związanych z przemianami społecznymi i gospodarczymi.

20. „Debiut Samorządowy”

 • partnerstwo z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi,
 • dbałość o rozwój gminy
 • troskę o wspólne dobro społeczności lokalnej,
 • podejmowanie ważnych decyzji służących ożywieniu działalności gospodarczej.

 

żródło: http://oig.opole.pl/laury-umiejetnosci-i-kompetencji/


Galeria


 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane
 • Laury Umiejętności i Kompetencji rozdane

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 369
data aktualizacji: 2018-01-12 20:44:26Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone