do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Maluch + 2020 - konkursOTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU 
INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, ze zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs ofert „MALUCH+” 2020. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów.

> Na Program w 2020 r. przeznaczono 400 mln zł.

> O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz  środków z Funduszu Pracy, mogą ubiegać się:
-jednostki samorządu terytorialnego

- osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz osoby współpracujące z pracodawcami
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

Program „MALUCH+” 2020  składa się z 3 modułów:

> Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

W ramach Modułu 1 wyróżnia się:
Moduł 1a - dofinansowywanie zadań na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jst, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

Moduł 1b - dofinansowywanie zadań na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały  żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł 
lub
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

> Moduł 2 (dla jst) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez  jst  w ramach  wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”,

> Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – utworzenie nowych miejsc opieki.
W modułach 1 i 2 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

> Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

> Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na program „MALUCH”+ 2020 i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

> Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 29 stycznia 2020 r.

> Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach modułu 1 i 3  są zobowiązane do utrzymania ich funkcjonowania  przez minimalny okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.

> Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.
Link do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

 

SKŁADANIE OFERT KONKURSOWYCH – INFORMACJE

> Oferty należy złożyć w terminie do 13 listopada 2019 r. na formularzach określonych w Programie.

> Oferty należy składać w formie papierowej do właściwego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

> Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub przesłać listem poleconym na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2020.

> Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 
        
adres skrytki ePUAP:/55s5j1nbiz/skrytka   lub   /55s5j1nbiz/SkrytkaESP   
wpisując w temacie wiadomości zapis  odpowiednio do punktów  7.1.4.1 do  7.1.4.4 Programu.

UWAGA:
w przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
ofert
nie należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) - oferty takie nie będą rozpatrywane,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 1199
data aktualizacji: 2019-10-04 14:58:38
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone