do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów będzie funkcjonował System Kolejkowy - zobacz więcej

Maluch + 2020 - moduł 1MODUŁ 1 - skierowany do  jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem
Utworzenie w 2020 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc.

W ramach Modułu 1 wyróżnia się:
-
Moduł 1a – obejmujący dofinansowywanie zadań na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
- Moduł 1b obejmujący dofinansowywanie zadań na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały  żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł,
lub
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Wysokość dofinansowania
W przypadku wydatków na tworzenie miejsc:

Moduł 1a
- nie więcej niż 33 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym 
- nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.
Moduł 1b
- nie więcej niż 25 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym 
- nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc:
- kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

> Udział budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

> Maksymalna kwota dofinansowania (dotacji/środków Funduszu Pracy) uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

> W przypadku modułu 1a, wysokość przyznanego dofinansowania na całe zadanie nie może być niższa niż wysokość wnioskowanego dofinansowania na ten cel, z zastrzeżeniem punktu 5.2.1 Programu.

Okres realizacji zadania
> Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
> Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki należy rozumieć jako termin wpisu instytucji opieki do
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu Dziennych Opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2021 r.

Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert
Oferty należy składać do  13 listopada 2019 r.

Do składanej  oferty dla modułu 1a (załącznik 1a do Programu) należy dołączyć:
> załącznik 9  – oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
> załącznik do oferty - Kalkulacja kosztów (M1)
w przypadku realizowania inwestycji budowlanej

> załącznik 8 – program inwestycji
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki

Do składanej  oferty dla modułu 1b (załącznik nr 1b do Programu) należy dołączyć:
> załącznik do oferty - Kalkulacja kosztów (M1)
> dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2020 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki (pkt 7.2.2 Programu) lub oświadczenie o nie funkcjonowaniu ww. system
w przypadku realizowania inwestycji budowlanej

> załącznik 8 – program inwestycji
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 593
data aktualizacji: 2019-10-04 15:49:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone