do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Maluch + 2020 - moduł 2MODUŁ 2   skierowany do  jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji  programu „MALUCH+”, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Dofinansowanie nie dotyczy miejsc dotowanych przez jst w podmiotach niepublicznych lub prowadzonych przez podmioty inne niż jst.


Wysokość dofinasowania 
> Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

> Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

> Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.

Czas realizacji zadania
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Do składanej  oferty (załącznik 2 do Programu) należy dołączyć:
> załącznik do oferty - Kalkulacja kosztów (M2) 
> załącznik 10 - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych
> wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (stan na dzień składania oferty)


ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert do  modułu 2  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH+” 2020 i do programu uzupełniającego „MALUCH+” 2020 – moduł 4.
Termin został przesunięty do końca lutego br. Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, wynikających z dużej liczby złożonych ofert.

WYNIKI KONKURSU OFERT
W dniu 28 lutego 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu ofert do Modułu 2 programu MALUCH+ 2020 .
Wyniki są dostępne na stronie MRPiPS pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch--2020-w-modulach-dotyczacych-funkcjonowania-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3  
oraz  poniżej (w  części „Pliki do pobrania”)  w zakresie oferentów województwa opolskiego.

Zgodnie z zapisem pkt 6.1.1. programu MALUCH+ 2020 beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oświadczenie o przyjęciu dotacji i/lub środków Funduszu Pracy (wzory oświadczeń dostępne poniżej w części „Pliki do pobrania”).
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu.

 

 
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 977
data aktualizacji: 2020-03-02 14:34:34
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone