do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Maluch + 2020- moduł 3MODUŁ 3  - skierowany do podmiotów innych niż jst

Rodzaj zadań objętych dofinansowanie
Utworzenie w 2020 r nowych miejsc w instytucjach opieki.
Tworzenie miejsc opieki w instytucji już funkcjonującej rozumie się jako zwiększenie liczby miejsc opieki w stosunku do liczby tych miejsc w danej instytucji wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu Dziennych Opiekunów w dniu ogłoszenia programu tj 02.10.2019 r.

Wysokość dofinansowania
W przypadku tworzenie miejsc opieki 
> nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym 
> nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

> Udział środków budżetu państwa i/lub Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.


Okres realizacji zadania
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki do
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub do Wykazu Dziennych Opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2021 r.

Zabezpieczenie należytego wykonania zadania
Zgodnie z pkt 6.2.5 Programu w przypadku Modułu 3 wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie przekazanie środków z Programu.
W województwie opolskim przyjęto jako podstawowe formy prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancję bankową lub hipotekę na nieruchomości wpisaną na pierwszym miejscu.


Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r.

Do składanej  oferty (załącznik 3) należy dołączyć:
> załącznik do oferty -  Kalkulacja kosztów (M3)
> w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią 
> w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą 
> zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną – w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną
> oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  – w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną
w przypadku realizowania inwestycji budowlanej
> załącznik 8 – program inwestycji
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki

 

WYNIKI KONKURSU OFERT
W dniu 23 stycznia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu ofert do Modułu 1a,1b i 3 programu MALUCH+ 2020 .
Wyniki są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2020 

Zgodnie z zapisem pkt 6.1.1. programu MALUCH+ 2020 beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oświadczenie o przyjęciu dotacji i/lub środków Funduszu Pracy (wzory oświadczeń dostępne poniżej w części „Pliki do pobrania”).
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu.

 

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 1151
data aktualizacji: 2020-01-23 21:19:28
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone