do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Maluch + 2020 - moduł 4W dniu 6 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 – moduł 4
stanowiący uzupełnienie do programu ogłoszonego 2 października 2019 r.

 

Program "MALUCH+" 2020 - moduł 4  skierowany  jest do podmiotów innych niż jst, tj:
osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rodzaj zadań objętych dofinansowanie
> Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
> W przypadku ofert uwzględniających funkcjonowanie w 2020 r. miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej  opieki, warunkiem otrzymania i wypłaty dofinansowania na ich funkcjonowanie jest ich faktyczne obsadzenie.

Wysokość dofinansowania
> Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.
> W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie ww. miejsc.
> Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.


Okres realizacji zadania
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Termin wykorzystania dofinansowania
Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zabezpieczenie należytego wykonania zadania
Zgodnie z pkt 6.2.8 Programu w przypadku Modułu 4 wymagane jest obligatoryjnie  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W  województwie opolskim przyjęto jako podstawową formę prawnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy -  weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia  10 stycznia 2020 r.

Do składanej  oferty (załącznik 1) należy dołączyć:
> w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią
> w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z pracodawcą
> załącznik 10 - oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną MRPiPS - w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną (link do klauzuli:
https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4 )
> zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną – w przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną


Kalkulację kosztów  (wzór w sekcji  Pliki do pobrania) należy  przedłożyć wraz z dokumentami niezbędnymi do przygotowania umowy. 
O terminie złożenia Beneficjent zostanie poinformowany odrębnym pismem. 


ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert do  modułu 2  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH+” 2020 i do programu uzupełniającego „MALUCH+” 2020 – moduł 4.
Termin został przesunięty do końca lutego br. Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, wynikających z dużej liczby złożonych ofert.

WYNIKI KONKURSU OFERT
W dniu 28 lutego 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu ofert do programu MALUCH+ 2020 – moduł 4 .
Wyniki są dostępne na stronie MRPiPS  pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2020-modul-4
oraz  poniżej (w  części „Pliki do pobrania”)  w zakresie oferentów  województwa opolskiego.

Zgodnie z zapisem pkt 6.1.1. programu MALUCH+ 2020 beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oświadczenie o przyjęciu dotacji i/lub środków Funduszu Pracy (wzory oświadczeń dostępne poniżej w części „Pliki do pobrania”).
Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do Urzędu.

 

 

 

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 2206
data aktualizacji: 2020-03-02 14:41:05
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone