do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Maluch plus 2018 - konkursOTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU 
INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH+” 2018

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2016 poz. 157 ze zmianami , ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    „MALUCH+”,  zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.

> Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

> O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst),
- osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (podmioty inne niż jst)

 > Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc.

W ramach modułu 1 wyróżnia się:
> moduł 1a - dofinansowywanie zadań na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
> moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce,  lub
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokośćdofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

 > Moduł 2 (dla gmin) -  zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

> Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych, a także samo utworzenie miejsc  

> Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 > Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

> Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

> Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

> Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc - 5 lat. 

> Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018”.

 

 SKŁADANIE OFERT - INFORMACJE

> Termin składania ofert:   
   moduł 1 – do dnia 24 listopada 2017 r. 
   moduł 2 – do dnia 17 listopada 2017 r. 
   moduł 3 – do dnia 17 listopada 2017 r. 
   moduł 4 – do dnia 17 listopada 2017 r.

> Oferty należy składać w formie pisemnej  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

> Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (parter - pokój 57 ) lub przesłać listem poleconym na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+” 2018”.

> Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 
        adres skrytki ePUAP:/55s5j1nbiz/skrytka   lub   /55s5j1nbiz/SkrytkaESP   
wpisując w temacie wiadomości zapis  odpowiednio do punktów  7.1.4.1 do  7.1.4.5 Programu.

UWAGA:
w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
ofert nie należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) - oferty takie nie będą rozpatrywane,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 pod numerami telefonów: (077) 45 24 288 lub 308.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
> przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 


WYNIKI KONKURSU

Moduł 1
W ramach modułu 1a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania, zgodnie z zasadami edycji 2018 odnoszącymi się do modułu 1a, odpowiada wysokości wnioskowanego przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania na utworzenie miejsc.
Przeciętne miesięczne dofinansowanie na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł, a na funkcjonowanie miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki - 500 zł.
Łącznie na moduł 1a przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 2 190 891 zł, w tym 2 178 091 zł na tworzenie miejsc.

Zakwalifikowanym przez wojewodów podmiotom z modułu 1b przyznano dofinansowanie odpowiadające wysokości wnioskowanego przez nich dofinansowania na tworzenie miejsc.
Łącznie na moduł 1b przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 1 399 129 zł, w tym 1 357 129 zł na tworzenie miejsc.

MODUŁ 2
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy zakwalifikowanym przez wojewodów.
Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 2 przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 937 800 zł.

MODUŁ 3
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów, w wysokości wnioskowanego dofinansowania na utworzenie miejsc.
Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł.

Łącznie na moduł 3 przyznano województwu opolskiemu  środki w kwocie 2 837 757 zł, w tym 2 695 957 zł na tworzenie miejsc.

MODUŁ 4
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów.
Wysokość dofinansowania w zakresie tworzenia miejsc opieki odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł.
Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki wynosi 500 zł, z czego 150 zł przeznaczane jest na obniżenie opłat rodziców, a reszta dla podmiotu na utrzymanie miejsca.

Łącznie na moduł 1 przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 2 523 600 zł


Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dotacji/dofinansowania. 

 

 
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 1404
data aktualizacji: 2018-02-09 08:22:14Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone