do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Maluch plus 2018 - konkursOTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU 
INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH+” 2018

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2016 poz. 157 ze zmianami , ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    „MALUCH+”,  zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2018.

> Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

> O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.:
- jednostki samorządu terytorialnego (jst),
- osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (podmioty inne niż jst)

 > Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc.

W ramach modułu 1 wyróżnia się:
> moduł 1a - dofinansowywanie zadań na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
> moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce,  lub
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokośćdofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

 > Moduł 2 (dla gmin) -  zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

> Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych, a także samo utworzenie miejsc  

> Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 > Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

> Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

> Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/, w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. dla wszystkich modułów.

> Podmioty zobowiązuje się do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych z Programu, wynoszący - przy dofinansowaniu do tworzenia miejsc - 5 lat. 

> Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018”.

 

 SKŁADANIE OFERT - INFORMACJE

> Termin składania ofert:   
   moduł 1 – do dnia 24 listopada 2017 r. 
   moduł 2 – do dnia 17 listopada 2017 r. 
   moduł 3 – do dnia 17 listopada 2017 r. 
   moduł 4 – do dnia 17 listopada 2017 r.

> Oferty należy składać w formie pisemnej  lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

> Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (parter - pokój 57 ) lub przesłać listem poleconym na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+” 2018”.

> Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 
        adres skrytki ePUAP:/55s5j1nbiz/skrytka   lub   /55s5j1nbiz/SkrytkaESP   
wpisując w temacie wiadomości zapis  odpowiednio do punktów  7.1.4.1 do  7.1.4.5 Programu.

UWAGA:
w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
ofert nie należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) - oferty takie nie będą rozpatrywane,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 pod numerami telefonów: (077) 45 24 288 lub 308.

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
> przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 


WYNIKI KONKURSU

Moduł 1
W ramach modułu 1a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania, zgodnie z zasadami edycji 2018 odnoszącymi się do modułu 1a, odpowiada wysokości wnioskowanego przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania na utworzenie miejsc.
Przeciętne miesięczne dofinansowanie na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł, a na funkcjonowanie miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki - 500 zł.
Łącznie na moduł 1a przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 2 190 891 zł, w tym 2 178 091 zł na tworzenie miejsc.

Zakwalifikowanym przez wojewodów podmiotom z modułu 1b przyznano dofinansowanie odpowiadające wysokości wnioskowanego przez nich dofinansowania na tworzenie miejsc.
Łącznie na moduł 1b przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 1 399 129 zł, w tym 1 357 129 zł na tworzenie miejsc.

MODUŁ 2
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy zakwalifikowanym przez wojewodów.
Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

Łącznie na moduł 2 przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 937 800 zł.

MODUŁ 3
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów, w wysokości wnioskowanego dofinansowania na utworzenie miejsc.
Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na funkcjonowanie 1 miejsca opieki wynosi 100 zł.

Łącznie na moduł 3 przyznano województwu opolskiemu  środki w kwocie 2 837 757 zł, w tym 2 695 957 zł na tworzenie miejsc.

MODUŁ 4
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów.
Wysokość dofinansowania w zakresie tworzenia miejsc opieki odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł.
Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki wynosi 500 zł, z czego 150 zł przeznaczane jest na obniżenie opłat rodziców, a reszta dla podmiotu na utrzymanie miejsca.

Łącznie na moduł 1 przyznano województwu opolskiemu środki w kwocie 2 523 600 zł


Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dotacji/dofinansowania. 

 

 
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 2906
data aktualizacji: 2018-02-09 08:22:14
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone