do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Maluch plus 2018 - moduł 1MODUŁ 1 - skierowany do  jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem
Utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może polegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc.

W ramach modułu 1 wyróżnia się:
> moduł 1a - dofinansowywanie zadań realizowanych na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej  nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł
> moduł 1b - dofinansowywanie zadań realizowanych na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce,  lub
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokośćdofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

Wysokość dofinansowania
Dla modułu 1a i b w przypadku:
> wydatków na tworzenie miejsc:
- nie więcej niż 20 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym 
- nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

> wydatków na funkcjonowanie miejsc:
Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.
W przypadku modułu 1a, wysokość przyznanego dofinansowania na całe zadanie nie może być niższa niż wysokość wnioskowanego dofinansowania na ten cel, z zastrzeżeniem punktu 5.2.1 Programu.
Maksymalna kwota uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z wyłączeniem modułu 1a.
Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Czas realizacji zadania
> Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
> Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2019 r..

Termin wykorzystania dofinansowania
Wykorzystanie środków z dotacji /Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

UWAGA
Do składanej  oferty dla modułu 1a (załącznik nr 1a do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Program inwestycji (w przypadku oferty dot. inwestycji budowlanej)
> załącznik -  Kalkulacja kosztów 
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
> załącznik - oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej

Do składanej  oferty dla modułu 1b (załącznik nr 1b do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Program inwestycji  
załącznik -  Kalkulacja kosztów 
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
> dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki (pkt 7.2.2 Programu).

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
> przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

> odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 

Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dotacji. 

 

UWAGA
Zamieszczono zaktualizowany wzór umowy w sprawie przekazania dotacji celowej. 
W aktualizacji doprecyzowano zapisy dotyczące wyliczenia kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi w przypadku niezachowania trwałości zadania  i terminy zwrotu.

 
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 1021
data aktualizacji: 2018-03-21 15:54:50Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone