do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów funkcjonuje System Kolejkowy - zobacz więcej

Maluch plus 2018 - moduł 1MODUŁ 1 - skierowany do  jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj zadań objętych dofinansowaniem
Utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może polegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc.

W ramach modułu 1 wyróżnia się:
> moduł 1a - dofinansowywanie zadań realizowanych na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej  nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł
> moduł 1b - dofinansowywanie zadań realizowanych na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:
1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce,  lub
2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokośćdofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

Wysokość dofinansowania
Dla modułu 1a i b w przypadku:
> wydatków na tworzenie miejsc:
- nie więcej niż 20 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym 
- nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

> wydatków na funkcjonowanie miejsc:
Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.
W przypadku modułu 1a, wysokość przyznanego dofinansowania na całe zadanie nie może być niższa niż wysokość wnioskowanego dofinansowania na ten cel, z zastrzeżeniem punktu 5.2.1 Programu.
Maksymalna kwota uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z wyłączeniem modułu 1a.
Udział środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Czas realizacji zadania
> Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
> Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2019 r..

Termin wykorzystania dofinansowania
Wykorzystanie środków z dotacji /Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

UWAGA
Do składanej  oferty dla modułu 1a (załącznik nr 1a do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Program inwestycji (w przypadku oferty dot. inwestycji budowlanej)
> załącznik -  Kalkulacja kosztów 
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
> załącznik - oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej

Do składanej  oferty dla modułu 1b (załącznik nr 1b do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Program inwestycji  
załącznik -  Kalkulacja kosztów 
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
> dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki (pkt 7.2.2 Programu).

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
> przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

> odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 

Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dotacji. 

 

UWAGA
Zamieszczono zaktualizowany wzór umowy w sprawie przekazania dotacji celowej. 
W aktualizacji doprecyzowano zapisy dotyczące wyliczenia kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi w przypadku niezachowania trwałości zadania  i terminy zwrotu.

 

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 3432
data aktualizacji: 2018-03-21 15:54:50
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone