do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Maluch plus 2018 - moduł 3MODUŁ 3  - skierowany dopodmiotów innych niż jst

Rodzaj zadań objętych dofinansowanie
Utworzenie w 2018 r nowych miejsc w instytucjach opieki oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, jak również  samo utworzenie miejsc.

Wysokość dofinansowania
W przypadku tworzenie miejsc opieki 
> nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym 
> nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

W przypadku zapewnienia funkcjonowania nowoutworzonych  miejsc opieki 
> Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział środków budżetu państwa i Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na tworzeniu miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Czas realizacji zadania

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2019 r..

Termin wykorzystania dofinansowania
Wykorzystanie środków z dotacji /Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

UWAGA
Do składanej  oferty (załącznik nr 3 do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Program inwestycji  (w przypadku oferty dot. inwestycji budowlanej)
> załącznik - Kalkulacja kosztów 
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
> w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
>
 przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

> odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 

Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

 

UWAGA
Zamieszczono zaktualizowany wzór umowy w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy.
W aktualizacji  wprowadzono zapisy dotyczące  rozliczenia  inwestycji  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz doprecyzowano zapisy dotyczące wyliczenia  kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi w przypadku niezachowania trwałości zadania i terminy zwrotu.

 

 

  

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 1793
data aktualizacji: 2018-03-21 16:35:07Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone