do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów będzie funkcjonował System Kolejkowy - zobacz więcej

Maluch plus 2018 - moduł 3MODUŁ 3  - skierowany dopodmiotów innych niż jst

Rodzaj zadań objętych dofinansowanie
Utworzenie w 2018 r nowych miejsc w instytucjach opieki oraz  zapewnienie ich funkcjonowania, jak również  samo utworzenie miejsc.

Wysokość dofinansowania
W przypadku tworzenie miejsc opieki 
> nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym 
> nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

W przypadku zapewnienia funkcjonowania nowoutworzonych  miejsc opieki 
> Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby dzieci/miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Udział środków budżetu państwa i Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania, polegającego na tworzeniu miejsc opieki i nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Czas realizacji zadania

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Zakończenie zadania polegającego na utworzeniu nowych miejsc opieki należy rozumieć jako dzień dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów, który może przypadać do dnia 31 stycznia 2019 r..

Termin wykorzystania dofinansowania
Wykorzystanie środków z dotacji /Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

UWAGA
Do składanej  oferty (załącznik nr 3 do Programu) należy dołączyć:
> załącznik - Program inwestycji  (w przypadku oferty dot. inwestycji budowlanej)
> załącznik - Kalkulacja kosztów 
> dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
> w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią 

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępne są:
>
 przykłady wypełnienia formularzy ofert konkursowych wraz z objaśnieniami 
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/formularze-o-dotacje-objasnienia-oraz-przyklady

> odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/pytania-i-odpowiedzi 

Celem otrzymania dofinansowania  beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest  dostarczyć do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  w terminie do 19 lutego 2018 r. oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

 

UWAGA
Zamieszczono zaktualizowany wzór umowy w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy.
W aktualizacji  wprowadzono zapisy dotyczące  rozliczenia  inwestycji  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz doprecyzowano zapisy dotyczące wyliczenia  kwoty dofinansowania podlegającej zwrotowi w przypadku niezachowania trwałości zadania i terminy zwrotu.

 

 

  

Pliki do pobrania
autor: Jania Ewa, ilość wyświetleń: 5306
data aktualizacji: 2018-03-21 16:35:07
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone