do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Mienie zabużańskie 

W sprawach z zakresu mienia zabużańskiego obowiązuje ustawa z 8 lipca 2005 r.
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 2017 r. poz. 2097).

 

Opis szcegółowy znajduje się w Biuletynie Infomacji Publicznej - link

Sprawy z zakresu mienia zabużańskiego, prowadzą:

 • Wojciech Skakuj – zastępca kierownika Oddziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Zabużańskiego, telefon nr (77) 45-24-368,
 • Beata Małek – starszy inspektor wojewódzki, telefon nr (77) 45-24-366,
 • Justyna Werhun – inspektor wojewódzki, telefon nr (77) 45-24-366,
 • Wojciech Czabaj – inspektor wojewódzki, telefon (77) 45-24-231,

Klienci w sprawach z zakresu mienia zabużańskiego są przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30-14:00 w pokoju 439a

 

Postępowanie w sprawach z zakresu mienia zabużańskie jest prowadzone wyłącznie
na wniosek strony, złożony do 31 grudnia 2008 r.

Do wniosku strona zobowiązana jest dołączyć:

 • dowody świadczące o pozostawieniu nieruchomości z przyczyn o których mowa w art. 1 ustawy (na podstawie układów republikańskich lub innych okoliczności związanych
  z wojną rozpoczętą w 1939 r., a w przypadku braku dowodów w postaci dokumentów urzędowych oświadczenia dwóch świadków),
 • dowody świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego właściciela nieruchomości
  na dzień 1 września 1939 r. oraz stron postępowania,
 • notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu rejonowego
  o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku po właścicielu nieruchomości i jego spadkobiercach,
 • dowody potwierdzające miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości i jego spadkobierców na obecnym terytorium Polski,
 • oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty,
 • ewentualne oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do rekompensaty,
 • w przypadku częściowej realizacji prawa do rekompensaty dokumenty świadczące
  o nabyciu nieruchomości.

 

W przypadku braku któregokolwiek z ww. dokumentów wojewoda wzywa zgodnie
z art. 6 ust. 6 ustawy strony do uzupełnienia wniosku w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wezwania.

Po uzupełnieniu wniosku organ występuje do starostów powiatowych
i (lub) prezydentów miast na prawach powiatu (właściwych ze względu na wszystkie miejsca zamieszkania właściciela i jego spadkobierców) o sprawdzenie stanu realizacji prawa
do rekompensaty.

Następnie po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi:

 • w przypadku braku realizacji – wojewoda wydaje postanowienie pozytywnie oceniające spełnienie przesłanek umożliwiających potwierdzenie prawa do rekompensaty
  z wezwaniem do wyboru formy rekompensaty i złożenia operatu szacunkowego,
 • w przypadku ustalenia częściowej realizacji – najpierw informuje strony o tym fakcie
  i konsekwencjach, a następnie wydaje postanowienie pozytywnie oceniające spełnienie przesłanek umożliwiających potwierdzenie prawa do rekompensaty z wezwaniem do wyboru formy rekompensaty i złożenia dwóch operatów szacunkowych.

 

Po uzyskaniu oświadczeń o wyborze formy rekompensaty oraz operatu szacunkowego (lub operatów w sprawach częściowej realizacji) wojewoda wydaje decyzję
o potwierdzeniu prawa do rekompensaty, w której określa (po zwaloryzowaniu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych na dzień wydania decyzji) wartość pozostawionej nieruchomości oraz wysokość przysługującej rekompensaty.

W przypadku częściowej realizacji prawa do rekompensaty w decyzji określa się również wartość nabytego mienia oraz pozostałą wysokość rekompensaty.

Zestawienie dokonanych na podstawie adnotacji i decyzji Wojewody Opolskiego wypłat rekompensat przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Miesiąc i rok

Ilość osób

Kwota realizacji

Razem 2006

3

268 883,34 zł

Razem 2007

303

6 792 454,27 zł

Razem 2008

454

9 785 973,39 zł

Razem 2009

1463

42 956 441,78 zł

Razem 2010

1070

24 592 589,25 zł

Razem 2011

449

10 562 458,27 zł

Razem 2012

297

5 904 828,56 zł

Razem 2013

245

7 342 785,05 zł

Razem 2014

250

4 760 068,33 zł

Razem 2015

332

15 485 729,84 zł

Razem 2016

477

7 966 621,65 zł

Razem 2017

341

5 720 264,37 zł

Razem 2018

368

23 621 418,86 zł

Razem 2019

426

6 240 781,39 zł

I 2020

21

247 561,63 zł

II 2020

10

106 084,44 zł

RAZEM

2006-2020

6 509

172 354 944,42 zł
autor: Twardowska - Świtlik Angelika, ilość wyświetleń: 2112
data aktualizacji: 2020-03-09 09:47:48
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone