do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw ObywatelskichDyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny ofert składanych w ramach edycji 2018 Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadać wykształcenie wyższe;
  • posiadać 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania ofert, tj. podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w dokonywaniu oceny ofert składanych w ramach programów grantowych finansowanych ze środków publicznych.

Kandydaci na ekspertów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność i poufność oceny ofert, a także wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu przed rozpoczęciem oceny ofert oraz mieć możliwość oceny w formie elektronicznej (poprzez Generator Ofert).

Przewidywany termin przeprowadzenia oceny merytorycznej to III-IV 2018 r. Ocena ofert będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Wymagana będzie wysoka dyspozycyjność ze względu na liczbę ofert, które zostaną złożone w ramach konkursu, a tym samym przekazane do oceny merytorycznej. Zakwalifikowani eksperci zostaną przeszkoleni z zakresu procedury przeprowadzania oceny ofert (o terminie szkolenia Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem – szkolenie przewiduje się w pierwszym kwartale 2018 roku).

Kwestionariusz osobowy prosimy wypełniać elektronicznie, na załączonym formularzu w wersji edytowalnej i przesłać na adres: Stefan.Kolucki@KPRM.gov.pl do 21.01.2018 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową i poproszone o możliwie najszybsze dostarczenie kompletu dokumentów:

  • podpisanego kwestionariusza osobowego;
  • potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
  • kopii dokumentów potwierdzających kompetencje kandydatakandydatki;
  • oświadczenia o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania są dostępne na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.
autor: Żukowski Marcin, ilość wyświetleń: 1211
data aktualizacji: 2018-01-12 09:22:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone