do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

ObywatelCzęściowe wznowienie obsługi klienta w Centrum Obsługi Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
WEJŚCIE DO CENTRUM OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY WIEŻY PIASTOWSKIEJ (z tyłu budynku)
Partial reopening of customer service at the Foreigners Service Center of the Opole Voivodship Office
THE ENTRANCE OF THE CENTER IS SITUATED ON THE OTHER SIDE OF THE BULINDING, IN THE BACK FROM THE PIAST TOWER
Часткове відновлення обслуговування клієнтів в Центрі Обслуговування Іноземців Опольського Воєводського управління.
Вхід до Центру Обслуговування Іноземців знаходиться зі сторони Пястовської вежі (позаду будівлі).

Szanowni Klienci, od poniedziałku, 25 maja 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców częściowo wznowił bezpośrednią obsługę klientów – cudzoziemców, w zakresie odbioru kart pobytu oraz uzupełnienia braków formalnych do złożonych wniosków o legalizowanie pobytu (pobranie odcisków linii papilarnych).

W celu uzupełnienia braków formalnych klienci będą umawiani na termin wizyty telefonicznie lub korespondencyjnie przez pracowników Urzędu. Przyjmowane będą wyłącznie osoby, z którymi wcześniej skontaktuje się pracownik. Prosimy czekać na kontakt i nieprzychodzenie do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

Rezerwacji wizyty w sprawie odbioru karty pobytu można dokonać samodzielnie od 22 maja 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 14.00 pod numerami telefonów:
• 77 45 24 305
• 77 45 24 546

Wizyty będą możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.30. Rezerwacja internetowa nadal pozostaje zawieszona do odwołania.
Przyjmowanie klientów odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty. Niestawienie się na wizytę w ustalonym terminie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

Składanie wniosków oraz dostarczanie dokumentów w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń na pracę, odbywać się będzie za pośrednictwem Poczty lub kuriera, a także przez Biuro Podawcze OUW (w holu głównym). Dodatkowo, w przypadku zezwoleń na pracę, wnioski można składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl Kasa Urzędu jest nieczynna.

Opłaty za karty pobytu należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego o nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole. Natomiast opłaty skarbowe za zezwolenia na pobyt oraz pełnomocnictwa należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Dear Sir or Madam, from Monday, May 25, 2020, the Department of Civil Affairs and Foreigners has partially reopened direct customer service - foreigners, for collecting residence cards and filling formal requirements in submitted applications for legalizing of stay (taking fingerprints).

To supplement the formal defects, customers will be arranged for the date of the visit by phone or by post by the Office's employees. Only persons with whom the employee will contact in advance will be accepted. Please wait for contact and not come to the office without an appointment.

You can book your visit to collect your residence card from May 22, 2020, from Monday through Friday, from 08.00 to 14.00 at the following telephone numbers:
• 77 45 24 305
• 77 45 24 546

Visits will be possible from Monday to Friday from 08.00 to 14.30. Online booking is suspended until further notice.
Direct customer service will only take place after prior appointment. Nonappearance at the appointment causes the cancellation of the visit and the need to re-register the new visit.

Submission of applications and delivery of documents for the legalization of stay and work permits will be possible via the Post Office or courier, as well as through the OUW Registry Office (in the main hall). Additionally, in the case of work permits, applications can be submitted via the website www.praca.gov.pl The Office's cash counter is closed.

Fees for residence cards should be paid by bank transfer to the bank account of the Opolski Voivode No. 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole. Stamps for residence permits and powers of attorney should be paid to the bank account of the Opole City Council No. 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Шановні клієнти, з понеділка, 25 травня 2020 року, Відділ Справ Громадян та Іноземців частково відновлює прийом клієнтів - іноземців по справах, пов'язаних з отриманням карт побиту та доповнення необхідних формальностей до вже поданих заяв на продовження легального перебування (взяття відбитків пальців).

З метою доповнення необхідних формальностей клієнти будуть запрошуватись в телефонному режимі або засобами поштового зв’язку працівниками Опольського Воєводського управління. Прийняті будуть лише ті особи, з якими завчасно встановить контакт працівник Опольського Воєводського управління. Наполегливо просимо чекати, коли з вами встановлять контакт наші працівники та не з’являтися до установи без попередніх домовленостей.

З метою отримання карти побиту (пластикового документу) домовитись про візит можна в телефонному режимі самостійно з 22 травня 2020 року, в період з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 14.00 за номерами телефонів:
• 77 45 24 305
• 77 45 24 546

Візити будуть можливі з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 14.30. Онлайн-бронювання візитів залишається тимчасово призупиненим.
Прийом клієнтів буде здійснюватися за наявності попередньої домовленості щодо дати та години візиту. Неявка в запланований термін буде підставою для анулювання візиту та спричинить необхідність повторної резервації терміну.

Подання заяв і доповнення інших документів необхідних для легалізації перебування іноземців та отримання дозволів на працевлаштування здійснюватиметься з використанням засобом поштового зв’язку або послуг кур’єрської служби, а також через пункт прийому кореспонденції (Biuro Podawcze ) Опольського Воєводського управління (в головному залі будинку). Крім того, подання заяв для отримання дозволу на працевлаштування можна здійснювати онлайн через веб-сайт www.praca.gov.pl Каса Опольського Воєводського управління залишається закритою.

Оплату за карту побиту (пластиковий документ) можливо здійснити банківським переказом на банківський рахунок Опольського Воєводи 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - відділення банку NBP Ополе. У свою чергу оплату за отримання дозволу на проживання та за довіреності необхідно здійснити на банківський рахунок Опольської міської ради 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Банк Millennium S.A.

System rejestracji online został zawieszony do odwołania.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW I PRACODAWCÓW

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegają:

    legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
    okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca
    terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
    ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostają terminy:

    na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,
    dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie:

- zezwolenia na pobyt czasowy

- wizy krajowej

- krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym wiz Schengen i ruchu bezwizowego)

dotyczy sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jest to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów. Nie będzie także konieczne składanie żadnych wniosków.

Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca

Nowe przepisy przewidują przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC – dokumenty wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej), jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Rozwiązanie to jest istotne z uwagi na czasowe zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie i Urząd do Spraw Cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. Umożliwi cudzoziemcom posługiwanie się tymi dokumentami do czasu, gdy stanie się możliwe wydanie nowych.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Ustawa wprowadza wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni.

Powyższe rozwiązanie dotyczy cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:

    udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
    przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),
    przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego - dotyczy to tylko obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość.

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski

Ustawa przedłuża z mocy prawa terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

Przyjęte zostało przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Obywatele państw UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywający z nimi członkowie rodzin

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin.

Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Uprawnienia te nie są bowiem uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy dokumentów.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do końca 2020 r. w tzw. okresie przejściowym, są traktowani jak obywatele UE, a członkowie ich rodzin jak członkowie rodzin obywateli UE.

 

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 64971
data aktualizacji: 2020-07-02 12:41:22
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone