do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Ogłoszenie o konkursie FIO 2018Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza:

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej UoDPPioW;
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 spółdzielnie socjalne;
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1463), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych
w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, Ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1909) oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

I. Rodzaj zadania.
Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

II. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:
Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:
1. Priorytet Małe inicjatywy;
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3. Priorytet Aktywni obywatele;
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO.
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł na obsługę techniczną Programu.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
Wysokość wnioskowanej dotacji:
 w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł
 w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł

Wymagany wkład własny:
Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane. Należy jednak pamiętać, iż ocenie merytorycznej podlega zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta. W związku z powyższym, wniesienie wkładu własnego, w zależności od specyfiki zadania, może mieć wpływ na ocenę merytoryczną obejmującą zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez NIW-CRSO.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów, na podstawie karty oceny merytorycznej. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie i merytorycznie, ale występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów przekracza 30% oceny wyższej), oferta kierowana jest do oceny III eksperta, a przy tworzeniu listy rankingowej bierze się pod uwagę sumę dwóch najbliższych ocen.

Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu na liście rankingowej. Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione Dyrektorowi NIW-CRSO. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 r., dostępnym na stronie internetowej fio.niw.gov.pl.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.
Czas realizacji zadania:
 w przypadku Priorytetów 2-4: od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy),
 w przypadku Priorytetu 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1. istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.

VI. Zasady składania ofert.
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział).

VII. Termin składania ofert.
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2018 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.

W celu złożenia oferty należy:
 wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej fio.niw.gov.pl;
 wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.
W ramach konkursu FIO 2018 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.
Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w niniejszym ogłoszeniu
Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 11 maja 2018 r.

IX. Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

W roku 2017 w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 545 ofert na kwotę 53 646 tys. zł.

X. Infolinia FIO 2018
Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej fio.niw.gov.pl


Galeria


  • Ogłoszenie o konkursie FIO 2018

autor: Żukowski Marcin, ilość wyświetleń: 1095
data aktualizacji: 2018-03-14 12:35:29
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone