do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE O KONKURSIE „Po pierwsze Rodzina!”Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kierujący działem administracji rządowej – rodzina, wraz z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Demograficznej, ogłaszają
I otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020.

 

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 w związku z art. 4 ust 1 pkt 31 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn.zm.), minister właściwy do spraw rodziny zleca w drodze konkursu ofert przeprowadzenie konkursu, w ramach którego dofinasowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

 

  1. Cel konkursu „Po pierwsze Rodzina!”

 

Priorytetem Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej jest skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego, także
w aspekcie demograficznym (zwiększenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń).

 

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji, kompetencji i wytworzonych w jego ramach narzędzi, służących ww. priorytetowi w szeroko rozumianym otoczeniu kształtującym dobrostan rodzin.

 

  1. Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji

 

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!” skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (m.in. stowarzyszeń i fundacji), które mają doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

 

  1. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!”

 

Budżet przewidziany na realizację konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, realizowanego
w 2020 r., wynosi 6 mln zł. Poziom dofinansowania projektów może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Konkurs finansowany jest ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rodziny.

                                                 

  1. Przeznaczenie środków konkursu „Po pierwsze Rodzina!”

 

Ze środków konkursu „Po pierwsze Rodzina!” dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie). Tym samym, środki konkursu nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

 

  1. Czas realizacji zadań

 

W konkursie „Po pierwsze Rodzina!” przewiduje się możliwość dofinansowania projektów realizowanych w terminie od 15 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert planowane jest na 15 lipca 2020 r.

 

Okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem ponoszenia kwalifikowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

 

  1. Wysokość wnioskowanej dotacji

 

Wartość dotacji wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł.

 

Wsparcie w ramach konkursu ma charakter zaliczkowy. W przypadku dofinansowania projektu środki z dotacji zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w umowie.

 

  1. Sposób składania oferty

 

Oferty należy składać poprzez formularz zamieszczony w systemie Witkac.pl. Aby to zrobić należy założyć konto i zalogować się na stronie konkursu: 

www.witkac.pl/public/#/Contest/View/13171.


Termin składania ofert rozpoczyna się 5 czerwca 2020 r. o  godz. 18.00, a upływa
27 czerwca 2020 r. o godz. 23.59.

 

  1. Ocena i ogłoszenie wyników

 

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do 15 lipca 2020 r. na stronie gov.pl/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020 znajduje się na stronie MRPiPS:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina-wystartowal-mozna-skladac-oferty

 

 


Galeria


  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE Po pierwsze Rodzina

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 590
data aktualizacji: 2020-06-19 16:23:07
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone