do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Wojewody Opolskiego w roku 2017Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Wojewody Opolskiego w roku 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016, poz. 239 ze zm.)  Wojewoda Opolski zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy do wskazania osoby na członka Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych
w ramach konkursu, ogłoszonego na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021”.

 

 I.       Informacje ogólne:

 

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie członka Komisji konkursowej wskazanego przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, który jest zainteresowany udziałem w pracach Komisji konkursowej w roku 2017.
 2. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Zgłoszenia należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 

II.  Wymagania stawiane kandydatom na członka komisji konkursowej:

W skład Komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)    nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 ze zm.),
w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

 

III. Zadania Komisji konkursowej:

 1. Komisja konkursowa ocenia, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy:

-        możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

-        przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

-        proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

-        w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

-        uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

-        uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 1. Komisja konkursowa działa zgodnie z zasadami określonymi w „Programie współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 -2021”.

 

IV.  Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej

 1. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przedstawia Wojewodzie Opolskiemu  kandydatów na członka Komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę:

-           czy działalność statutowa przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, obejmuje realizację działań
w obszarze objętym Programem, tj. czy jest zgodna ze sferą zadań  publicznych
z art. 4 ust. 2 ustawy;

-           członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego
w art. 3 ust.3, która jest uprawniona do udziału w konkursie (wykluczenie organizacji, uprawnionych do złożenia oferty w konkursie).

 

 V.  Złożenie dokumentów

Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz
z załącznikami można składać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, pokój 522,
V piętro lub przesłać pocztą.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do kandydata do udziału w Komisji konkursowej ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021, Edycja 2017”

Termin składania zgłoszeń - do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 15.00.

 

VI. Uwagi końcowe:

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Zarządzenie wojewody opolskiego nr 158/16 ws. przyjęcia Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 -2021;
 3. Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
  w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 -2021.
autor: Kozakiewicz Natalia, ilość wyświetleń: 702
data aktualizacji: 2017-04-20 09:38:45
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone