do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Ogłoszenie: o otwartym konkursie ofert w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznejOGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021, Edycja 2018

 

 

 1. RODZAJ ZADANIA

 

Wojewoda Opolski na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób bezdomnych.

 

Cel otwartego konkursu:

wyłonienie i dofinansowanie zadań określonych w w/w Programie, tj.: wspieranie działań profilaktyczno–osłonowych.

 

Sfera zadania publicznego:

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 

W bieżącym roku na realizację zadania określonego w „Programie współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021” Wojewoda Opolski przeznaczył kwotę: 100.000,00 zł.

 

 • ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

O środki finansowe w ramach dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób bezdomnych, na terenie województwa opolskiego.

 

Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie ze środków z budżetu Wojewody winna złożyć ofertę w trybie otwartego konkursu ofert. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia OUW w Opolu, w ustalonym terminie, prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza oferty, który oprócz podstawowych danych zawiera:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanego działania;
 • informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających realizację zadania;
 • informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, w zakresie, którego dotyczy działanie;
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie.

 

Oferta winna być podpisana przez upoważnione do tego osoby, wyszczególnione w statucie jednostki.

Ponadto, oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • kopię statutu organizacji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 • opinię o dotychczasowej działalności organizacji, wyrażoną przez właściwą miejscowo
  (tj. ze względu na terytorium działania organizacji), jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Opinia powinna zawierać potwierdzenie zgodności rzeczywistych potrzeb
  i oczekiwań społecznych z proponowanymi przez organizację działaniami oraz zapewnienie, że wnioskodawca posiada własne środki materialne, bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę do zrealizowania projektu, na który stara się uzyskać dotację;
 • umowę zawartą między oferentami (w przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty uprawnione).

 

W przypadku organizacji posiadających oddziały terenowe/okręgowe, które nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą składać oferty załączając stosowne pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów w ramach konkursu ofert udzielone przez upoważniony organ jednostki centralnej.

 

Problematyka proponowanego przedsięwzięcia musi być zgodna ze statutem organizacji, a swoim zasięgiem musi obejmować województwo opolskie.

 

Złożone oferty oceniane są pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z zasadami określonymi w Programie.

 

 1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

Termin realizacji zadania:

od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

Warunki realizacji zadania:

 

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadania mieszczącego się w obszarze zadania publicznego wynikającego z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. Środki finansowe z budżetu Wojewody Opolskiego mogą być przeznaczone na pokrycie uzasadnionych
i koniecznych kosztów do realizacji projektu, w tym  w szczególności na:

 • zabezpieczenie bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (m.in. czynsz, media);
 • zakup żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej;
 • zakup urządzeń do gromadzenia żywności, jej przetwarzania, przechowywania
  i wydawania;
 • zakup urządzeń i narzędzi służących nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez świadczeniobiorców oraz wykorzystywanych przy programach aktywizacji zawodowej;
 • organizację zajęć terapeutycznych, w tym zatrudnienie specjalistów niezbędnych do realizacji zadania;
 • zakup drobnego sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych (z wyjątkiem środków trwałych);
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

 

Do kosztów niekwalifikowanych zalicza się:

 • spłatę zaległych zobowiązań, wynikających z bieżącej statutowej działalności podmiotu składającego ofertę konkursową;
 • zakup nieruchomości;
 • zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 10.000,00 zł);
 • koszty leczenia i rehabilitacji osób;
 • koszty wyjazdów (krajowych i zagranicznych) służbowych osób zaangażowanych
  w realizację zadania;
 • koszty utrzymania biura, tj. wydatki związane z zatrudnieniem księgowego, koordynatora projektu i pracownika biurowego;
 • inne wydatki nie związane pośrednio i bezpośrednio z realizacja projektu.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe wraz z załącznikami (listem poleconym  z dopiskiem na kopercie „Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021, Edycja 2017”) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu  (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w terminie do 29 czerwca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - pokój nr 522.

 

Zgłoszone oferty do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

 

 1. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 

 

Złożone oferty rozpatrywane będą przez Komisję konkursową ds. opiniowania i klasyfikacji ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego na podstawie Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej latach 2017-2021, powołaną przez Wojewodę Opolskiego, na podstawie zarządzenia.

 

Członkowie Komisji zapoznają się z ofertami w celu dokonania ich kwalifikacji, oceny formalnej
i merytorycznej  na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowień Programu.

 

Kryteria formalne:

 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem oferty określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy;
 • złożenie oferty w wyznaczonym miejscu i terminie, zgodnie z zasadami określonymi
  w ogłoszeniu o otwartym konkursie;
 • kompletność wymaganych dokumentów – oferta powinna zawierać wszystkie załączniki,
  o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie, podpisane za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości);
 • prawidłowo sporządzony kosztorys, skonstruowany w jasny i przejrzysty sposób,
  z zachowaniem procentowych proporcji określonych w ogłoszeniu o konkursie.

 

Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej.

 

Kryteria merytoryczne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, przy rozpatrywaniu ofert pod względem merytorycznym oceniania się:

 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu proponowanego zadania,
 • proponowaną jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne,
 • planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków przez podmioty uprawnione na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

 

Końcowa ocena oferty stanowi sumę punktów oceny formalnej i merytorycznej.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.07.2018 r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu podawane jest do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Nie dostarczenie wymaganych dokumentów lub nie dopełnienie koniecznych obowiązków może skutkować odstąpieniem Wojewody od zawarcia umowy.

 

Z podmiotami, których oferty zostaną zaakceptowane do realizacji, podpisana zostanie umowa cywilna, określająca warunki wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji. Umowa zawierana jest pomiędzy Wojewodą Opolskim, a podmiotem uprawnionym. Dotacja przekazywana jest na czas określony. 

 

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne
z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

 

Wojewoda Opolski zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 • ZREALIZOWANE PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY W ROKU 2017 I 2018.

 

Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie „Programu współpracy Wojewody Opolskiego
z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021” jest pierwszym, realizowanym przez Wojewodę Opolskiego w roku 2018, zadaniem publicznym tego rodzaju.

 

Wojewoda Opolski corocznie wspierał organizacje pozarządowe w ramach:

 • Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012 – 2016” pn. wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych” oraz
 • Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021” pn. wspieranie działań profilaktyczno-osłonowych”.

 

W roku 2017 r. - 3 organizacje pozarządowe, działające na rzecz bezdomnych w województwie, otrzymały wsparcie finansowe na swoją działalność statutową w okresie jesienno-zimowym.
Na realizację zadania publicznego Wojewoda Opolski przeznaczył 100.000,00 zł.

 

Załączniki:

 1. Program Współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021
 2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

 


Galeria


 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1029
data aktualizacji: 2018-06-06 09:05:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone