do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Ogłoszenie Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie naboru kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu na drugą kadencję (lata 2018-2023) Rzecznik Praw Pacjenta, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.)

 

ogłasza nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji

do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w woj. opolskim drugiej kadencji (lata 2018-2023)

(przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta)

 

I.          Wymagania niezbędne:

1.  Wykształcenie i doświadczenie:

  • posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych i wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.

2.   Posiadanie wiedzy z zakresu praw pacjenta.

3.   Korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 II.        Ponadto członkiem komisji wojewódzkiej nie może być osoba:

1)    prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)    prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;

3)    wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego.

 

 III.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny;

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu         odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego;

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-         kopia dokumentów potwierdzających:

         wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego  doktora w dziedzinie nauk medycznych.

 

  Termin składania dokumentów:

18.10.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przedstawiciel do WKZM – opolskie”

 

 

Inne Informacje

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 532 82 12.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Rzecznika Praw Pacjenta, z siedzibą przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach realizacji procesu naboru.

Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania aplikacja nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu czasu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Treść pełnego ogłoszenia w załączeniu.
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 212
data aktualizacji: 2017-10-06 13:27:49Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone