do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Ogłoszenie Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie naboru kandydata na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu na drugą kadencję (lata 2018-2023) Rzecznik Praw Pacjenta, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.)

 

ogłasza nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji

do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w woj. opolskim drugiej kadencji (lata 2018-2023)

(przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta)

 

I.          Wymagania niezbędne:

1.  Wykształcenie i doświadczenie:

  • posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych i wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.

2.   Posiadanie wiedzy z zakresu praw pacjenta.

3.   Korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 II.        Ponadto członkiem komisji wojewódzkiej nie może być osoba:

1)    prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)    prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej;

3)    wobec której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego.

 

 III.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys i list motywacyjny;

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu         odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego;

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

-         kopia dokumentów potwierdzających:

         wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego  doktora w dziedzinie nauk medycznych.

 

  Termin składania dokumentów:

18.10.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przedstawiciel do WKZM – opolskie”

 

 

Inne Informacje

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 532 82 12.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Rzecznika Praw Pacjenta, z siedzibą przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach realizacji procesu naboru.

Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku ich niepodania aplikacja nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu czasu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Treść pełnego ogłoszenia w załączeniu.
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 515
data aktualizacji: 2017-10-06 13:27:49
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone