do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 rokuOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.1) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.2)

WOJEWODA OPOLSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku

 1. Rodzaj zdania

Zadanie z obszaru: ratownictwo wodne na terenie województwa opolskiego w 2018 r.,
w tym:

 • utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa opolskiego;
 • prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa opolskiego;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych
  i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa opolskiego;
 • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
 • prowadzenie dokumentacji wypadków.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku Wojewoda Opolski planuje przeznaczyć środki, w ramach dotacji celowych przyznawanych z części budżetu państwa, której jest dysponentem, określone w ustawie budżetowej na 2018 r.,
w wysokości 61 000,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

 1. Zasady przyznania dotacji

3.1. Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (podmiotów posiadających zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego) spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie zadania konkursowego,
w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy podmioty, których oferty zostaną wybrane.

3.3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

3.4. Do złożonej oferty należy dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań, tj. takich których termin płatności upłynął.

3.5. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Wysokość kwoty będzie określona na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria określone w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia.

Konkurs może wygrać więcej niż jeden podmiot lub organizacja.

3.7. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie
o dofinansowanie zadania konkursowego.

3.8. Oferent, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Niezłożenie korekty kosztorysu
w odpowiednim czasie będzie skutkowało niepodpisaniem umowy.

3.9. W związku z niepodpisaniem umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 3.8 oferent nie może wywodzić żadnych roszczeń.

3.10.  Kwota przyznanej dotacji w ramach umowy, nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez oferenta.

3.11.  Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania realizowanego w 2018 r. będą koszty, które:

 1. są niezbędne do realizacji zadania;
 2. zostały faktycznie poniesione (tzn. nastąpił rozchód środków finansowych z kasy lub rachunku bankowego oferenta na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego);
 3. są udokumentowane dowodami księgowymi;
 4. zostały wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.

  ).

 

 

3.12.  Kosztami kwalifikowanymi do kosztów zadania będą w szczególności wydatki poniesione na:

1)  utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa opolskiego, w tym:

 1. koszty dyżurów ratowniczych;
 2. wynagrodzenia ratowników z wyłączeniem pochodnych ponoszonych przez pracodawcę;
 3. koszty zakupu materiałów i energii, opłaty za media (w tym śmieci, woda, ścieki)
  w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury na potrzeby realizacji zleconego zadania oraz inne opłaty i podatki z tymi dyżurami związane;
 4. koszt zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

2)  organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników oraz psów ratowniczych i ich przewodników:

wydatki związane ze szkoleniem ratowników wodnych oraz psów ratowniczych
i ich przewodników, w tym m.in. koszty zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkoleń, obsługi szkolenia;

3)  utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego:

koszty eksploatacji środków transportu ratowniczego, a w szczególności: koszty napraw, remontów i jego ubezpieczenia, zakupu paliwa.

 1. Termin i warunki realizacji zadań

4.1. Zadanie musi być zrealizowane od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

4.2. Decyzja Wojewody Opolskiego w sprawie wyboru ofert stanowi podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4.3. Zlecenie realizacji zadania przez Wojewodę Opolskiego nastąpi w trybie określonym
w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

4.4  Rozliczenie przyznanej dotacji dokonywane będzie na podstawie sprawozdania
z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4.5. W umowie dopuszczalne są zmiany, o ile oferent wyrazi na nie zgodę i będą one
w sposób niebudzący wątpliwości korzystne dla realizacji zadań publicznych,
w szczególności zwiększać będą ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach. Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji poszczególnych zadań
w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli ich uwzględnienie w ofercie złożonej
w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.

 1. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w 22 dniu od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert (decyduje data wpływu oferty do siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu).

Oferty można składać:

 • osobiście pod adresem:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – pok. 301 (sekretariat),
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
w godzinach 7.30 – 15.00.

 • korespondencyjnie na adres:

Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2018 – Ratownictwo wodne 

Oferta złożona po upływie wskazanego terminu nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

6.1. Ocena i wybór oferty (ofert) nastąpi w trybie konkursowym określonym w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, podanych w treści niniejszego ogłoszenia nie będą rozpatrywane.

6.3. Wyboru ofert dokonuje Komisja Konkursowa w składzie powołanym przez Wojewodę Opolskiego.

6.4. Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów.

6.5. Wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa dokonuje w oparciu o podane
w treści ogłoszenia kryteria merytoryczne.

6.6. Komisja Konkursowa po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert) przedstawia niezwłocznie protokół z przeprowadzonej oceny postępowania konkursowego Wojewodzie Opolskiemu.

6.7. Decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego podejmuje Wojewoda Opolski w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu.

6.8. Z chwilą zaakceptowania przez Wojewodę Opolskiego wyboru dokonanego przez Komisję Konkursową, wybór ofert uznaje się za ostatecznie dokonany.

6.9. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert) dokonany zostanie  w oparciu o kryteria merytoryczne spośród ofert spełniających kryteria formalne:

 

Kryteria formalne:

 • terminowe złożenie oferty (termin określony w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia),
 • oferent powinien być uprawniony do wzięcia udziału w konkursie (oferent określony
  w pkt. 3.1 niniejszego ogłoszenia),
 • kompletne i prawidłowe wypełnienie oferty złożonej na właściwym formularzu4
  (tzn. oferta powinna być złożona wraz z wymaganymi załącznikami, wszystkie wymagane pola czytelnie wypełnione),
 • oferta podpisana przez osoby upoważnione.

Oferty niespełniające choćby jednego z powyższych wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

Kryteria merytoryczne:

 • zgodność złożonej oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu;
 • oferta adresuje wsparcie do mieszkańców województwa opolskiego i osób przebywających na obszarach wodnych województwa opolskiego;
 • doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań (posiadane zasoby kadrowe
  i rzeczowe, umożliwiające realizację zadania pod względem merytorycznym – określenie planowanej liczby ratowników biorących udział w zadaniu oraz sprzętu ratowniczego);
 • spójność kosztorysu z zakresem merytorycznym zadania;
 • prawidłowość kalkulacji kosztów, w tym szczegółowa kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania z wydzielonymi kosztami administracyjnymi;
 • wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania: minimum 20%;
 • oferowana jakość wykonania zadania, w szczególności efektywność zgłoszonych
  w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność;
 • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
 • wiarygodność podmiotu pod względem finansowym na podstawie analizy i oceny realizacji tego typu zadań zleconych oferentowi w latach poprzednich, jeśli dotyczy to danego oferenta.

6.10.  Rozstrzygnięcie konkursu zostanie dokonane bez zbędnej zwłoki, a jego wyniki będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej OUW, na tablicy ogłoszeń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW oraz na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.opole.uw.gov.pl w zakładce AKTUALNOŚCI → Komunikaty i ogłoszenia.

 1. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju, wraz z kosztami z nimi związanymi, zrealizowanymi przez Wojewodę Opolskiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim (zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

W 2017 roku Wojewoda Opolski zrealizował następujące zadania tego samego rodzaju:

Lp.

Przedmiot umowy

Zleceniobiorca

Wartość
dotacji

1.

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa opolskiego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego
z siedzibą w Opolu, ul. Małopolska 3

30 400 zł

2.

Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych województwa opolskiego. Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie dokumentacji wypadków. Udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa opolskiego

Odrzańskie Ratownictwo Specjalistyczne
z siedzibą w Opolu, ul. Krapkowicka 8a

17 500 zł

3.

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa opolskiego

Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Wyspa 22C

13 100 zł

 

 1. Postanowienia końcowe

Wojewoda Opolski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Opole, dnia  16 lutego 2018 r.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz  z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2017 r. poz. 1566

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2018.

4 formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań)
,

 


Galeria


 • Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku


Pliki do pobrania
autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1575
data aktualizacji: 2018-02-20 15:22:24
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone