do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

PaszportySzanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego
z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu wszystkich wydziałów merytorycznych i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zostaje wprowadzone całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Klientów – do odwołania.
Prosimy o powstrzymanie się od załatwienia spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa.
Sprawy bardzo pilne, wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki,  po przedstawieniu stosownych dokumentów, będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 77 44 11 540

Informujemy, że otrzymywane powiadomienie sms lub wiadomość e-mail informujące o gotowości paszportu do odbioru, traktować należy wyłącznie jako informację o przyjęciu dokumentu na stan Oddziału Paszportów. Dokument będzie można odebrać w terminie późniejszym, po cofnięciu ograniczenia bezpośredniego załatwiania spraw przez Klientów.


Rejestracja wizyty online


 

Oddział Paszportów - godziny pracy:

pn 7.45 - 16.30

wt - pt 7.45 - 15.00

Informacja
Przed wizytą w urzędzie trzeba dokonać opłaty paszportowej, wpisując w tytuł przelewu – opłata paszportowa dla: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty należy dołączyć do wniosku paszportowego.

Opłatę paszportową można uiszczać:

  • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
  •  przelewem na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole,

WYSOKOŚĆ OPŁATY PASZPORTOWEJ

DZIECI :
    w wieku do 13 lat  – 30 zł.
                      lub - 15 zł. jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny
              (kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)

    w wieku od 13 do 18 lat – 70 zł.
                 lub - 35 zł. jeśli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny
                        (kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)

DOROŚLI:
    Opłata podstawowa  - 140 zł.
    Opłata ulgowa dla dorosłych – 70 zł.
            dotyczy niżej wymienionych osób:
•    dorośli posiadający Kartę Dużej Rodziny
(Kartę należy przedłożyć przy składaniu wniosku o wydanie paszportu)
•    studenci, uczniowie
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację studencką/uczniowską)
•    emeryci, renciści
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć legitymację lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
•    osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymację rencisty)
•    współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób z orzeczoną niepełnosprawnością jeśli pozostają na ich wyłącznym utrzymaniu
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
•    osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
(przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)
•    Kombatanci i osoby represjonowane
 (przy składaniu wniosku należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie do ulgi)

DOROŚLI POWYŻEJ 70 ROKU ŻYCIA:  - BEZPŁATNIE

ŻOŁNIERZE WYZNACZENI DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA,
Z WYJĄTKIEM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH:  - BEZPŁATNIE

OSOBY, KTÓRE  ZŁOZYŁY WNIOSEK O WYMIANE PASZPORTU Z POWODU WADY
TECHNICZNEJ:  - BEZPŁATNIE

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZAKŁADACH OPIEKUŃCZYCH ALBO KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ W FORMIE ZASIŁKÓW STAŁYCH JEŻELI ICH WYJAZD  ZA GRANICĘ NASTĘPUJE W CELU DŁUGOTRWAŁEGO LECZENIA LUB W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PODDANIA SIĘ OPERACJI  - BEZPŁATNIE

WAŻNE !
W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
OPŁATA OBNIŻONA – dotyczy osób, które wymieniają paszport przed upływem terminu ważności na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

•    zmiany danych osobowych podlegających wpisowi do paszportu
Ważne: paszport traci ważność po upływie 60 dni od doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę nazwiska, albo sporządzenia aktu małżeństwa, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ważności paszportu wynosi 4 miesiące.
•    zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości (nie dotyczy takich zmian jak zarost lub brak zarostu u mężczyzn, zdjęcie okularach itp.)
•    braku miejsca w paszporcie na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy

Opłatę obniżoną oblicza się:
•    dla paszportów z terminem ważności 10 lat - odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/10 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.
•    dla paszportów z terminem ważności 5 lat – odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o nowy paszport 1/5 część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

OPŁATA PODWYŻSZONA  - dotyczy osób, których paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

Opłatę podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport:
•    opłata podstawowa 140 zł. – opłata podwyższona 420 zł.
•    opłata ulgowa 70 zł. – opłata podwyższona – 210 zł.
•    opłata ulgowa 35 zł. – opłata podwyższona – 105 zł.
•    opłata ulgowa 30 zł – opłata podwyższona – 90 zł.
•    opłata ulgowa 15 zł – opłata podwyższona – 45 zł.

UWAGA! 

Przepisów dotyczących opłaty podwyższonej nie stosuje się wobec osób powyżej 70 roku życia oraz innych osób uprawnionych do bezpłatnego otrzymania paszportu – osoby te nadal otrzymują paszport BEZPŁATNIE.

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 143316
data aktualizacji: 2020-03-23 14:33:29
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone