do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Podmioty leczniczeINFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W REJESTRZE PODMIOTÓW LECZNICZYCH:

Zgodnie z art. 107 ust.1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

KOMUNIKAT

w sprawie wysokości opłaty za wpis i zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w roku 2018

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 18 stycznia 2019 r. zmianie uległy wysokości opłat za wpis oraz zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższe opłaty wynoszą:

 

  • wpis do rejestru: 517,00 zł
  • zmiana wpisu w rejestrze: 258,50 zł

 

nr konta bankowego:

NBP Oddział Okręgowy w Opolu, nr: 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

odbiorca:

Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tytuł przelewu:

wpis/zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2017 r., opublikowane w Monitorze Polskim dnia 19 stycznia 2018 r., poz.  97.

 

Ponadto, przypominam, że w przypadku wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł  na konto Urzędu Miasta Opola, rachunek opłaty skarbowej:

 

Bank Millennium SA, nr: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

 

KOMUNIKAT

upływu z dniem 31.12.2017 r. terminu na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego, do warunków i wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

 

            Z dniem 31.12.2017 r. upływa termin na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (podstawa prawna: art. 207 ust. 1 Dz. U. z 2017 r., poz. 1638 j.t. z późn. zm.). 

            Ponadto, stosownie do art. 207 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania do dnia 31.12.2017 r., może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia (w art. 207 u.d.l. ust. 3 został dodany na mocy art. 3 ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2017 r. poz. 2110).  

 

            Powyższe oznacza, że w przypadku niespełniania, od dnia 01.01.2018 r., wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz nieuzyskania ww. opinii w formie postanowienia, podmiot leczniczy, nie może prowadzić dalej działalności leczniczej i powinien w terminie 14 dni złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru. Natomiast w przypadku niezłożenia przez podmiot niespełniający wymagań, wniosku o wykreślenie z rejestru,  organ prowadzący rejestr, w myśl art. 108 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej, wykreśli podmiot leczniczy z rejestru z urzędu, z uwagi na  rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem.  Wykreślony  podmiot wykonujący działalność leczniczą, będzie mógł uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru (art. 108 ust. 4 u.d.l.).

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: 774524443, 774524170 i 774527534. 

 

 
autor: Babik Anna, ilość wyświetleń: 4140
data aktualizacji: 2020-01-29 12:41:09
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone