do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Pomoc z budżetu państwa w zakresie strat w budynkach mieszkalnychZASADY UDZIELANIA POMOCY Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZECIWDZIAŁANIE
I USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

(lub zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej)

 

w wysokości do 6.000,00 zł,

 

Zasady udzielania pomocy z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości do 6.000,00 zł,  na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach pomocy finansowej
w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2017 r., określone zostały przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 24.06.2016 r., nr DOLiZK-IV-775-1/2016.

 

Zgodnie z ww. pismem:

 1. Pomoc jest przeznaczona wyłącznie dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, tj. budynkach/lokalach mieszkalnych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) oraz znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Powyższe oznacza, do otrzymania pomocy nie są uprawnione osoby, które poniosły straty w budynkach gospodarczych, pustostanach  i innych obiektach budowlanych niemieszkalnych.
 2. Środki wypłacane są w formie zasiłku celowego – na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2016, poz 930 ze3 zm.).
 3. W przypadku, gdy w jednym domu jednorodzinnym albo mieszkaniu prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne rodziny lub osoby samotnie gospodarując, pomocą może być objęta każda z nich.
 4. Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej).
 5. Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000,00 zł.
 6. Przy określeniu wysokości zasiłku zostaną wzięte pod uwagę nst. kryteria:

  -                    możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu,

  -                    prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie wykonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe,

  -                    rzeczywiste szkody w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, dostęp do wody pitnej itp.),

  -                    czy dzieci poszkodowanych będą mogły podjąć lub kontynuować naukę,

  -                    czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.

 7. Wnioski o pomoc należy składać do gminnych (miejskich) ośrodków pomocy społecznej, które po weryfikacji i wydaniu decyzji w sprawie, będą również dokonywać wypłat zasiłków dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 805
data aktualizacji: 2017-08-21 13:27:31
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone