do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2017 r. - załączniki do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnegoPostępowanie kwalifikacyjne
(jesień 2017) - załączniki do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwanego dalej postępowaniem kwalifikacyjnym.

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Z dniem 4 września br. udostępniona zostanie także instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Odnośnie postępowania kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie do postepowania będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.
Dotychczasowy system WORS jest już nieaktywny.

W przypadku zamiaru przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy:

 • założyć konto w SMK, dostępnym pod adresem:

 

                                          https://smk.ezdrowie.gov.pl (w formie linku)

 

uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do roli lekarz albo lekarz dentysta w SMK przez właściwą okręgową izbę lekarską, co możliwe jest za pomocą podpisania odpowiedniego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub użycie funkcjonalności złóż wniosek papierowy (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta
z dokumentem tożsamości i ew. prawem wykonywania zawodu we właściwej izbie). W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK, złożyć w SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego adresowane do właściwego urzędu wojewódzkiego.

UWAGA:

Osoby, które posiadają już konto w SMK i uzyskały weryfikację uprawnień do występowania w SMK w roli lekarz/lekarz dentysta mają możliwość złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego bez konieczności powtórnego zakładania konta w SMK.

W sesji jesiennej 2017 zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego składa się w terminie od 1 do 30 września. Oznacza to, że osoba, która nie posiada konta w SMK i nie ma zweryfikowanych uprawnień, wszystkie czynności opisane powyżej musi wykonać w tym przedziale czasowym.

UWAGA:

Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentacje wskazaną powyżej wyłącznie w formie elektronicznej.

Załączniki do wniosku nie muszą być potwierdzane za zgodność
z oryginałem.

1. w przypadku rezydentury:

1)     oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

2)     informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

3)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

4)     skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,

5)     skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),
w przypadku braku świadectwa na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony
z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji jesiennej 2017. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 30 września br.,

6)     skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. w przypadku innego trybu niż rezydentura:

1)     oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

2)     informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

3)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

4)     skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,

5)     skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) albo skan zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub skan zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych, w przypadku braku świadectwa LEK/LDEK na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji jesiennej 2017.
Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 30 września br.,

6)     skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7)     skan zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:

 • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej
  z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego
  i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego wyłącznie
  w trybie umowy cywilnoprawnej nie załącza się ww. dokumentu),
 • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
 • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • skan zgody kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody pracodawcy,

8)     skan zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;

W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów należy dołączyć:

 • skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • skan dokumentu potwierdzającego udział w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • skan zaświadczenia pracodawcy informujący o zajmowanym stanowisku
  – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych.

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć skan zgody przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio skan zgody przełożonego albo pracodawcy.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany brzmienia poszczególnych pozycji we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. Proszę zatem nie sugerować się widniejącymi tam sformułowaniami dot. potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Dokument poświadczający średnią ocen ze studiów oraz orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

W przypadku przystąpienia lekarza albo lekarza dentysty do postępowania kwalifikacyjnego oraz uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy albo lekarzy dentystów, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym, lekarz albo lekarz dentysta załącza właściwemu podmiotowi skan dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni, o ile dokument lub informacja, którą poświadcza dokument, nie znajduje się w SMK. Urząd wojewódzki, po stwierdzeniu, że dokument lub informacja, którą poświadcza dokument, nie znajduje się w SMK, wezwie lekarza/lekarza dentystę do uzupełnienia braków.

W przypadku przystąpienia lekarza albo lekarza dentysty do postępowania kwalifikacyjnego i ubiegania się o miejsce szkoleniowe w trybie rezydenckim przy jednoczesnym zaznaczeniu we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oświadczenia o aktualnym lub byłym odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim oraz zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, właściwy urząd wojewódzki wezwie lekarza/lekarza dentystę do uzupełnienia informacji w SMK, tj. do załączenia skanu orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 2258
data aktualizacji: 2017-09-22 12:57:02
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone