do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2017 r. - załączniki do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnegoPostępowanie kwalifikacyjne
(jesień 2017) - załączniki do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów – zwanego dalej postępowaniem kwalifikacyjnym.

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższych egzaminów, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Z dniem 4 września br. udostępniona zostanie także instrukcja obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów. Odnośnie postępowania kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie do postepowania będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK.
Dotychczasowy system WORS jest już nieaktywny.

W przypadku zamiaru przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy:

 • założyć konto w SMK, dostępnym pod adresem:

 

                                          https://smk.ezdrowie.gov.pl (w formie linku)

 

uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do roli lekarz albo lekarz dentysta w SMK przez właściwą okręgową izbę lekarską, co możliwe jest za pomocą podpisania odpowiedniego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub użycie funkcjonalności złóż wniosek papierowy (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta
z dokumentem tożsamości i ew. prawem wykonywania zawodu we właściwej izbie). W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK, złożyć w SMK zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego adresowane do właściwego urzędu wojewódzkiego.

UWAGA:

Osoby, które posiadają już konto w SMK i uzyskały weryfikację uprawnień do występowania w SMK w roli lekarz/lekarz dentysta mają możliwość złożenia zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego bez konieczności powtórnego zakładania konta w SMK.

W sesji jesiennej 2017 zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego składa się w terminie od 1 do 30 września. Oznacza to, że osoba, która nie posiada konta w SMK i nie ma zweryfikowanych uprawnień, wszystkie czynności opisane powyżej musi wykonać w tym przedziale czasowym.

UWAGA:

Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa kompletną dokumentacje wskazaną powyżej wyłącznie w formie elektronicznej.

Załączniki do wniosku nie muszą być potwierdzane za zgodność
z oryginałem.

1. w przypadku rezydentury:

1)     oświadczenie dotyczące posiadania lub nieposiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

2)     informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

3)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

4)     skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,

5)     skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),
w przypadku braku świadectwa na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony
z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji jesiennej 2017. Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 30 września br.,

6)     skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. w przypadku innego trybu niż rezydentura:

1)     oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

2)     informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

3)     zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku,

4)     skan dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,

5)     skan świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK) albo skan zaświadczenia o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub skan zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych, w przypadku braku świadectwa LEK/LDEK na dzień składania wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, należy mieć na uwadze, że wniosek ten zostanie zwrócony z możliwością uzupełnienia po opublikowaniu wyników LEK/LDEK w sesji jesiennej 2017.
Nie uchybia to obowiązkowi złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK w terminie do 30 września br.,

6)     skan dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7)     skan zgody pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:

 • na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej
  z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego
  i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego wyłącznie
  w trybie umowy cywilnoprawnej nie załącza się ww. dokumentu),
 • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
 • na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • skan zgody kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy – również skan potwierdzony „za zgodność z oryginałem” zgody pracodawcy,

8)     skan zaświadczenia pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę.

Ponadto, lekarz lub lekarz dentysta ubiegający się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa oświadczenie, właściwy „checkbox” do zaznaczenia we wniosku, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;

W przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów należy dołączyć:

 • skan dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • skan dokumentu potwierdzającego udział w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych wydany przez Główną Bibliotekę Lekarską lub jej oddziały lub bibliotekę uczelni medycznych,
 • skan zaświadczenia pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 30 września – w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
 • skan zaświadczenia pracodawcy informujący o zajmowanym stanowisku
  – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych.

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć skan zgody przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

W przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio skan zgody przełożonego albo pracodawcy.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany brzmienia poszczególnych pozycji we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego. Proszę zatem nie sugerować się widniejącymi tam sformułowaniami dot. potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Dokument poświadczający średnią ocen ze studiów oraz orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

W przypadku przystąpienia lekarza albo lekarza dentysty do postępowania kwalifikacyjnego oraz uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy albo lekarzy dentystów, ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym, lekarz albo lekarz dentysta załącza właściwemu podmiotowi skan dokumentu poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni, o ile dokument lub informacja, którą poświadcza dokument, nie znajduje się w SMK. Urząd wojewódzki, po stwierdzeniu, że dokument lub informacja, którą poświadcza dokument, nie znajduje się w SMK, wezwie lekarza/lekarza dentystę do uzupełnienia braków.

W przypadku przystąpienia lekarza albo lekarza dentysty do postępowania kwalifikacyjnego i ubiegania się o miejsce szkoleniowe w trybie rezydenckim przy jednoczesnym zaznaczeniu we wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oświadczenia o aktualnym lub byłym odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim oraz zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, właściwy urząd wojewódzki wezwie lekarza/lekarza dentystę do uzupełnienia informacji w SMK, tj. do załączenia skanu orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 917
data aktualizacji: 2017-09-22 12:57:02Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone