do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Powstał Regionalny Opolski Klaster SenioralnySze­ściu part­ne­rów pod­pi­sa­ło umowę po­wo­łu­ją­cą Re­gio­nal­ny Opol­ski Kla­ster Se­nio­ral­ny. Jego celem jest m.in. wypracowanie  in­no­wa­cyj­nych roz­wią­za­ń słu­żą­cych utwo­rze­niu kom­plek­so­wej ofer­ty usług zdro­wot­nych, opie­kuń­czych i oso­bi­stych dla osób star­szych. Pa­tro­nat nad ini­cja­ty­wą ob­ję­li mar­sza­łek wo­je­wódz­twa opol­skie­go i wo­je­wo­da opol­ski.

Sygnatariuszami umowy są: Ca­ri­tas Die­ce­zji Opol­skiej, Pań­stwo­wa Me­dycz­na Wyż­sza Szko­ła Za­wo­do­wa w Opolu, Sa­mo­dziel­ny Pu­blicz­ny Ze­spół Szpi­ta­li Kup-Po­kój, To­wa­rzy­stwo Spo­łecz­no-Kul­tu­ral­ne Niem­ców na Ślą­sku Opol­skim oraz firmy bit Pol­ska i CTC Pol­ska.

Klaster ma ko­or­dy­no­wać usłu­gi opie­kuń­cze i re­ha­bi­li­ta­cyj­ne, two­rze­nie miejsc opie­ki sta­cjo­nar­nej, miesz­kań ser­wi­so­wa­nych  i miejsc opie­ki tym­cza­so­wej. W założeniach jest także ofe­ro­wa­nie in­dy­wi­du­al­nej opie­ki me­dycz­nej i two­rze­nie ofer­ty tu­ry­stycz­nej dla se­nio­rów.

Wi­ce­mar­sza­łek woj. opol­skie­go Roman Kolek powiedział, że kla­ster jest pierw­szym krokiem do in­te­gra­cji dzia­łań w ob­sza­rze po­li­ty­ki se­nio­ral­nej na po­zio­mie re­gio­nu. Ma zin­te­gro­wać wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem po­li­ty­ki se­nio­ral­nej - w obszarze usług so­cjal­nych, zdro­wot­nych, oraz wspar­cia opie­kuń­cze­go.

Wo­je­wo­da opol­ski Ry­szard Wil­czyń­ski dodał, że kla­ster ma być "twór­czą for­mu­łą", która bę­dzie ge­ne­ro­wać pro­jek­ty i roz­sze­rzać pa­le­tę usług dla se­nio­rów, co ma przy­czy­nić do bu­do­wa­nia rynku ta­kich usług.

Opolsz­czy­zna, w ra­mach Spe­cjal­nej Stre­fy De­mo­gra­ficz­nej oraz bu­do­wa­ne­go mo­de­lu po­li­ty­ki se­nio­ral­nej, chce roz­wi­nąć sys­tem opie­ki nad se­nio­ra­mi, sko­or­dy­no­wać ist­nie­ją­ce formy wspar­cia osób star­szych i dać wa­run­ki do roz­wo­ju  „srebr­nej go­spo­dar­ki” - two­rze­nia sta­cjo­nar­nych domów opie­ki nad se­nio­ra­mi oraz miesz­kań ser­wi­so­wa­nych.


Galeria


  • Powstał Regionalny Opolski Klaster Senioralny
  • Powstał Regionalny Opolski Klaster Senioralny
  • Powstał Regionalny Opolski Klaster Senioralny

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 2619
data aktualizacji: 2014-03-14 14:05:13
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone