do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015Minister Pracy i Polityki Społecznej  17 marca 2015 roku ogłosił

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

 

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania w ramach Programu na zasadach określonych w Programie.

Treść Programu oraz wzór zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (Tabelka Gminy) i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (Tabelka Powiaty) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/ok2015/.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz drogą elektroniczną na adres e-mailkontakt_formularz-kontaktowy">kontakt w terminie do 30 marca 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 
autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 2250
data aktualizacji: 2015-03-19 09:42:26
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone