do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Program "Maluch" 2014 - rozstrzygnięcia w modułach pierwszym i trzecimMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs ofert  na  finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2014” w modułach 1 i 3. Wcześniej – w kwietniu - rozstrzygnięto konkurs w module 2.

Do modułu pierwszego swoje oferty 3 gminy z województwa opolskiego: Głuchołazy; Niemodlin i Namysłów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotacje gminom Niemodlin i Namysłów na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania łącznie 65 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja została przyznana we wnioskowanej wysokości – prawie 620 tys. zł.

W module trzecim 20 podmiotów niepublicznych złożyło 23 oferty, spośród których Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zakwalifikował 21 do dalszego postępowania konkursowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało wszystkie 21 ofert na dofinansowanie 731 miejsc, przyznając dofinansowanie w wysokości ponad 1,2 mln. zł.

W rozstrzygniętym wcześniej konkursie w module drugim wszystkie gminy województwa opolskiego  zostały objęte dofinansowaniem. Łączna kwota dotacji dla pięciu gmin to ponad 1,8 mln zł. Pieniądze są przeznaczone na utrzymanie 188 miejsc w żłobkach w Byczynie, Głuchołazach, Nysie, Opolu i Strzelcach Opolskich.

Tegoroczny program realizowany jest w jednej edycji złożonej z 3 modułów:

- Moduł 1 – skierowany do gmin, na tworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania;

- Moduł 2 – skierowany do gmin, na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu „Maluch”;

- Moduł 3 – skierowany do podmiotów niegminnych, na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W wyniku realizacji programu „Maluch – edycja 2014” w woj. opolskim we wszystkich trzech modułach zostaną dofinansowane łącznie 984 miejsca opieki: w tym 867 w żłobkach;  45 w klubach dziecięcych i 72 u dziennego opiekuna. Łączne dofinansowanie to ponad trzy miliony 630 tys. zł.

Pro­gram "Ma­luch" do­fi­nan­so­wu­je wy­dat­ki zwią­za­ne z po­wsta­wa­niem i dzia­ła­niem żłob­ków, klu­bi­ków dzie­cię­cych oraz dziennych opiekunów. Fi­nan­so­wa­ny jest z bu­dże­tu pań­stwa. O wspar­cie w ra­mach pro­gra­mu mogły sta­rać się gminy, a od ze­szłe­go roku rów­nież m.​in. przed­się­bior­cy oraz or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we.


Galeria


  • Program Maluch 2014 - rozstrzygnięcia w modułach pierwszym i  trzecim

autor: Szopiński Jacek, ilość wyświetleń: 1235
data aktualizacji: 2014-05-21 10:53:00
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone