do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Senior+ 2018„Senior+” edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 80 mln zł.

Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.

Co oferują placówki „Senior+”?

Placówki dziennego pobytu „Senior +” zapewniają osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego. Chodzi o usługi socjalne (w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami), czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.).

Ile wynosi wsparcie?

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację w ramach  dwóch modułów:

Moduł I - na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”),

Moduł II - na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (kwota dofinansowania na utrzymanie 1 miejsca miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”).

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zapewnienia finansowego wkładu własnego, który wynosi minimum 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu I oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu II.

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

Oferty należy składać do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu).

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 pod numerami telefonów: (077) 45 24 288 lub 422.

Informacja - moduł I

Składając ofertę w ramach modułu I należy dodatkowo załączyć kalkulację kosztów w układzie paragrafowym wg określonego wzoru.

Uwaga!

W dniu 28 lutego 2018 r. zostały zamieszczone stosowne wzory umów wraz z załącznikami (odrębne dla każdego z modułów programu).

Wzory umów zostały zaktualizowane w dniu 6 marca 2018 r. - dodany został zapis o obowiązku umieszczania logo Programu w placówce (paragraf 6 ust. 3).

INFORMACJA O II NABORZE OFERT

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 1 marca 2018 r. ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Uzupełniający nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu.

W przypadku ofert składanych w ramach II naboru na tworzenie placówek (moduł I) zmianie uległ okres realizacji zadania oraz ponoszenie wydatków, jn.:

  • termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
  • wydatki uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania (planowany termin ogłoszenia wyników konkursu nie później niż 20 kwietnia br.).

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

INFORMACJA O III NABORZE OFERT

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 maja 2018 r. ponownie ogłosił dodatkowy nabór ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia oraz funkcjonowania placówek „Senior+”. Uzupełniający nabór ofert dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu, przy czym dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach Programu. W województwie opolskim obecny nabór dotyczy wyłącznie modułu I, gdyż wszystkie uprawnione gminy złożyły już oferty w ramach modułu II.

W przypadku ofert składanych w ramach III naboru na tworzenie placówek (moduł I) zmianie uległ okres realizacji zadania oraz ponoszenie wydatków, jn.:

  • termin realizacji zadania od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
  • wydatki uznaje się za kwalifikowalne w ramach udzielonej dotacji od dnia rozstrzygnięcia konkursu (data poniesienia wydatku), tj. od dnia opublikowania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert, które zostały zakwalifikowane do dofinasowania (planowany termin ogłoszenia wyników konkursu nie później niż 12 lipca br.).

Oferty należy składać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 14 czerwca  2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Pliki do pobrania
autor: Schulz Daniela, ilość wyświetleń: 2126
data aktualizacji: 2018-05-14 13:05:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone