do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski z wizytą na OpolszczyźnieWi­ce­mi­ni­ster ad­mi­ni­stra­cji i cy­fry­za­cji Sta­ni­sław Hu­skow­ski odwiedził w poniedziałek Opolszczyznę. Na spotkaniu z mniejszością niemiecką zapowiedział możliwość wy­od­ręb­nienia fun­duszu umoż­li­wia­ją­cego fi­nan­so­wa­nie re­mon­tów szkół pro­wa­dzo­nych przez mniejszość. Wiceminister odwiedził Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej prowadzony przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, spotkał się także z wojewodą opolskim Ryszardem Wilczyńskim.

W ocenie Huskowskiego fundusz - wy­od­ręb­niony z re­zer­wy bu­dże­to­wej na wspie­ra­nie mniej­szo­ści narodowych – mógłby zacząć działać od przyszłego roku. Mogłyby czerpać z niego stowarzyszenia prowadzące szkoły w budynkach użyczanych przez samorządy, a wymagających sporych nakładów na remonty.

Wiceminister zapowiedział też zwró­ce­nie się do Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li o zba­da­nie wy­ko­rzy­stywa­nia przez sa­mo­rzą­dy środ­ków z sub­wen­cji oświa­to­wej prze­zna­cza­nych na na­ucza­nie ję­zy­ka mniej­szo­ści i w ję­zy­ku mniej­szo­ści. We­dług da­nych opol­skie­go ku­ra­to­rium w tym roku szkol­nym w woj. opol­skim w 409 pla­ców­kach oświa­to­wych pro­wa­dzo­ne są za­ję­cia ję­zy­ko­we dla 27,5 tys. dzie­ci i mło­dzie­ży mniej­szo­ści nie­miec­kiej. W 11 z tych pla­có­wek re­ali­zo­wa­ne jest na­ucza­nie w dwóch ję­zy­kach.


Galeria


  • Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski z wizytą na Opolszczyźnie
  • Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski z wizytą na Opolszczyźnie
  • Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski z wizytą na Opolszczyźnie

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1555
data aktualizacji: 2014-03-25 11:15:20
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone