do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Zdarzenia medyczne - postępowanie • Odbiorca usługi

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:  

─     pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

─     spadkobiercy pacjenta - w przypadku śmierci pacjenta.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciał lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 • Opis usługi

Usługa skierowana jest do podmiotów, które zamierzają dochodzić roszczeń z tytułu błędów w procesach diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia szpitalnego, których następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

 • Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (złożony w 3 egzemplarzach) oraz:

- potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych (klauzula do pobrania w załączeniu);

- dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane we wniosku (dokumentacja medyczna – w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja medyczna nie otwierać w obiegu wewnętrznym”);

- potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł;

- oświadczenie podmiotu składającego wniosek o toczących się lub zakończonych postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, karnych lub cywilnych w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.

W przypadku śmierci pacjenta, do wniosku dołącza się dodatkowo:

─     postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku:

─     pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców,
w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

 • Miejsce składania wniosku

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia- Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Dokumenty można przesłać na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524348, 77/4524139, 77/4524563 lub osobiście pok. Nr 507 lub 522 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:  zdarzeniamedyczne(at)opole.uw.gov.pl

 • Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:

─     opłata za złożenie wniosku 200 zł

─     wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

 • Numer rachunku bankowego

Wojewoda Opolski NBP Oddział Okręgowy Opole

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

 • Tytuł wpłaty

postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu;

 • Termin wniesienia opłaty

najpóźniej w dniu złożenia wniosku

 

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje:

─     podmiotowi składającemu wniosek,

─     kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi

w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzka Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:

Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją.  

 • Podstawa prawna

─    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1318 ze zm.)

─    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.186)
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 1407
data aktualizacji: 2018-10-04 08:24:20
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone