do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Zdarzenia medyczne - postępowanie • Odbiorca usługi

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:  

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • spadkobiercy pacjenta - w przypadku śmierci pacjenta.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciał lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 • Opis usługi

Usługa skierowana jest do podmiotów, które zamierzają dochodzić roszczeń z tytułu błędów w procesach diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia szpitalnego, których następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

 • Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (złożony w 3 egzemplarzach) oraz:

 • potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych (klauzula do pobrania w załączeniu – zał. Nr 1 do Wniosku),
 • dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane we wniosku (dokumentacja medyczna w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja medyczna nie otwierać w obiegu wewnętrznym”),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek o toczących się lub zakończonych postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, karnych lub cywilnych w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.

W przypadku śmierci pacjenta, do wniosku dołącza się dodatkowo:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu pozostałych spadkobierców,
  w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.
 • Miejsce składania wniosku

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.

Dokumenty można przesłać na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14,

45-082 Opole

Informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524139, 77/4524348, 77/4524563 lub osobiście pok. Nr 507 lub 522 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:  zdarzeniamedyczne(at)opole.uw.gov.pl

 • Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
 • opłata za złożenie wniosku 200 zł.,
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
 • Numer rachunku bankowego

Wojewoda Opolski NBP Oddział Okręgowy Opole

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

 • Tytuł wpłaty

postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

 • Termin wniesienia opłaty

najpóźniej w dniu złożenia wniosku

 

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje:

 • podmiotowi składającemu wniosek,
 • kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzka Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:

Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją.  

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz.1318 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 294, poz.1740)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. Nr 274, poz. 1625)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 750)
 • Regulamin Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. 
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460)
autor: Babik Anna, ilość wyświetleń: 2186
data aktualizacji: 2019-09-19 15:22:24
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone