do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Zdarzenia medyczne - postępowanie • Odbiorca usługi

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:  

─     pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

─     spadkobiercy pacjenta - w przypadku śmierci pacjenta.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciał lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 • Opis usługi

Usługa skierowana jest do podmiotów, które zamierzają dochodzić roszczeń z tytułu błędów w procesach diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia szpitalnego, których następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

 • Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego oraz:

─     dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane we wniosku (dokumentacja medyczna – w zamkniętej kopercie zawierającej imię
i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja medyczna nie otwierać w obiegu wewnętrznym”);

─     potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł;

─     oświadczenie podmiotu składającego wniosek o toczących się lub zakończonych postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, karnych lub cywilnych w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.

W przypadku śmierci pacjenta, do wniosku dołącza się dodatkowo:

─     postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku:

─     pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców,
w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

 

 

 • Miejsce składania wniosku

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia- Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku  do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524348,  77/4524563 lub osobiście pok. Nr 507 lub 522

Dokumenty można przesłać na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

 • Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:

─     opłata za złożenie wniosku 200 zł

─     wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

 

 • Numer rachunku bankowego

Wojewoda Opolski NBP Oddział Okręgowy Opole

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

 • Tytuł wpłaty

postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu;

 • Termin wniesienia opłaty

najpóźniej w dniu złożenia wniosku

 

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje:

─     podmiotowi składającemu wniosek,

─     kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital,

─     oraz ubezpieczycielowi

w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzka Komisja rozpatruje
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:

Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją.  

 • Podstawa prawna

─    Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr , poz.159 z późn. zm.)

─    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.186)
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 879
data aktualizacji: 2018-02-27 12:22:52Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone