do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Zdarzenia medyczne - postępowanieZARZĄDZENIE NR 1/2020

PRZEWODNICZĄCEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI

DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W OPOLU

z dnia 13 marca 2020 r.

 

w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju wywołaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Na podstawie § 12 i § 15 ust. 2 Regulaminu Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r.,
podjętego uchwałą Nr 1/2019  oraz  art. 67e ust. 11 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 325) oraz z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1239 t. j. ze zm.), w związku  z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju, wywołaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

- z a r z ą d z a m  -

 

odwołanie wszystkich posiedzeń składów orzekających wyznaczonych

w okresie od 13 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                       Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania

                                                                                                             o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

                                                                                                                         Cezary Goryszewski

 

 

W związku z prowadzonymi sprawami w wyżej wskazanym okresie do Państwa dyspozycji wskazuję kontakt:

- telefoniczny pod numerem 77/ 45 24 139 lub 77/ 45 24 348,

- e-mail’owy pod adresem: kontakt,

- pocztą tradycyjną.

 

 

 

 

 • Odbiorca usługi

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:  

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy  w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • spadkobiercy pacjenta - w przypadku śmierci pacjenta.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciał lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 • Opis usługi

Usługa skierowana jest do podmiotów, które zamierzają dochodzić roszczeń z tytułu błędów w procesach diagnostyczno-terapeutycznych w procesie leczenia szpitalnego, których następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

 • Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (złożony w 3 egzemplarzach) oraz:

 • potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych (klauzula do pobrania w załączeniu – zał. Nr 1 do Wniosku),
 • dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane we wniosku (dokumentacja medyczna w zamkniętej kopercie zawierającej imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem: „Dokumentacja medyczna nie otwierać w obiegu wewnętrznym”),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.,
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek o toczących się lub zakończonych postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, karnych lub cywilnych w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.

W przypadku śmierci pacjenta, do wniosku dołącza się dodatkowo:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu pozostałych spadkobierców,
  w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.
 • Miejsce składania wniosku

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.

Dokumenty można przesłać na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14,

45-082 Opole

Informacje można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod nr tel.: 77/4524139, 77/4524348, 77/4524563 lub osobiście pok. Nr 507 lub 522 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej:  zdarzeniamedyczne(@)opole.uw.gov.pl

 • Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:
 • opłata za złożenie wniosku 200 zł.,
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.
 • Numer rachunku bankowego

Wojewoda Opolski NBP Oddział Okręgowy Opole

22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

 • Tytuł wpłaty

postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu

 • Termin wniesienia opłaty

najpóźniej w dniu złożenia wniosku

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje:

 • podmiotowi składającemu wniosek,
 • kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzka Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

 

 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:

Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją.  

 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz.1127 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 294, poz.1740)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. Nr 274, poz. 1625)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 750)
 • Regulamin Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. 
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460)

 

  KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu,  mająca siedzibę w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, tel. 77/4524139 lub 77/4524348

W Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy mailowo:  zdarzeniamedyczne(@)opole.uw.gov.pl lub listownie na podany powyżej adres siedziby.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania orzeczeń o zdarzeniu medycznym albo jego braku, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  -  podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  -  podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia postępowania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych.
 6. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy i jest niezbędne do jej rozpatrzenia przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu.
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
autor: Babik Anna, ilość wyświetleń: 2827
data aktualizacji: 2020-03-16 11:45:00
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone